سامانه اعلام تغییر نشانی
تغییر نشانی
سریال کارت شناسايی ملی/سریال کارت هوشمند ملی:
*
(سریال کارت مندرج در پشت کارت می باشد و محل آن در شکل مقابل مشخص شده است )
کدپستی پشت کارت شناسايی ملی/ کد پستی ثبت شده در کارت هوشمند ملی:
*
(اگر کارت شناسایی ملی دارید فقط پنج رقم سمت راست کد پستی مندرج در پشت کارت  خود را وارد نمایید.
 و در صورتیکه کارت هوشمند ملی  دریافت نموده اید می بایستی از کد پستی ثبت شده در داخل کارت مطلع بوده و پنج رقم سمت راست آنرا وارد نمایید. )
کدپستی جديد: *  
(کد پستی جدید را بدون خط تیره وارد نمایید)
تاريخ آغاز سکونت : * /
شماره تلفن ثابت:  
شماره تلفن همراه : *
(شماره تلفن همراه جهت ارسال کد رهگیری می باشد)
لطفاً کد امنيتی روبرو را وارد کنید : *

 
توجه1: محل کد پستی  و  سریال کارت شناسایی ملی  در پشت کارت  جهت نمونه در تصویر زیر مشخص شده است


توجه2: محل سریال کارت هوشمند ملی جهت نمونه در تصویر زیر مشخص شده است.