در حال حاضر امکان ارائه این خدمت بصورت الکترونیکی وجود ندارد
توجه
در حال حاضر، ارائه این خدمت صرفا به هموطنانی ممکن است که شناسنامه ایشان صادره از استان قم یا همدان باشد