تعداد متولدين سال 1395 تا اين لحظه 1097126
     متولدين پسر 561728
     متولدين دختر 535398
     ولادت در نقاط شهری 855758
     ولادت در نقاط روستايی 241368
     تعداد متولدين امروز 1293
تعداد فوت شدگان سال 1395 تا اين لحظه 259971
     فوت شدگان مرد 137784
     فوت شدگان زن 122187
     فوت در نقاط شهری 166381
     فوت در نقاط روستايی 93590
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 15338
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 20797
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 69932
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 153904
     تعداد فوت شدگان امروز 306
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1395 تا اين لحظه 837155
افزايش طبيعی جمعيت امروز 987
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051