تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 648074
     متولدين پسر 331813
     متولدين دختر 316261
     ولادت در نقاط شهری 505497
     ولادت در نقاط روستايی 142577
     تعداد متولدين امروز 2258
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 157652
     فوت شدگان مرد 83555
     فوت شدگان زن 74097
     فوت در نقاط شهری 100897
     فوت در نقاط روستايی 56755
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 9301
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 12612
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 42408
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 93331
     تعداد فوت شدگان امروز 549
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 490422
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1709
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051