تعداد متولدين سال 1395 تا اين لحظه 402284
     متولدين پسر 205969
     متولدين دختر 196315
     ولادت در نقاط شهری 313781
     ولادت در نقاط روستايی 88503
     تعداد متولدين امروز 1631
تعداد فوت شدگان سال 1395 تا اين لحظه 95983
     فوت شدگان مرد 50870
     فوت شدگان زن 45113
     فوت در نقاط شهری 61429
     فوت در نقاط روستايی 34554
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 5662
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 7678
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 25819
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 56824
     تعداد فوت شدگان امروز 389
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1395 تا اين لحظه 306301
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1242
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051