تعداد متولدين سال 1393 تا اين لحظه 507592
     متولدين پسر 259887
     متولدين دختر 247705
     ولادت در نقاط شهری 395921
     ولادت در نقاط روستايی 111671
     تعداد متولدين امروز 1613
تعداد فوت شدگان سال 1393 تا اين لحظه 125689
     فوت شدگان مرد 66615
     فوت شدگان زن 59074
     فوت در نقاط شهری 80440
     فوت در نقاط روستايی 45249
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 7415
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 10055
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 33810
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 74409
     تعداد فوت شدگان امروز 400
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1393 تا اين لحظه 381903
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1213
تعداد ازدواج تا پايان ارديبهشت ماه 1393 113206
     ازدواج در نقاط شهری 92913
     ازدواج در نقاط روستايی 20293
تعداد طلاق تا پايان ارديبهشت ماه 1393 21584
     طلاق در نقاط شهری 19629
     طلاق در نقاط روستايی 1955
اوقات شرعی
 
select