تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 147142
     متولدين پسر 75336
     متولدين دختر 71806
     ولادت در نقاط شهری 114770
     ولادت در نقاط روستايی 32372
     تعداد متولدين امروز 3628
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 35794
     فوت شدگان مرد 18970
     فوت شدگان زن 16824
     فوت در نقاط شهری 22908
     فوت در نقاط روستايی 12886
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 2111
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 2863
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 9628
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 21192
     تعداد فوت شدگان امروز 882
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 111348
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2746
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051