تعداد متولدين سال 1395 تا اين لحظه 660697
     متولدين پسر 338276
     متولدين دختر 322421
     ولادت در نقاط شهری 515343
     ولادت در نقاط روستايی 145354
     تعداد متولدين امروز 3957
تعداد فوت شدگان سال 1395 تا اين لحظه 157640
     فوت شدگان مرد 83549
     فوت شدگان زن 74091
     فوت در نقاط شهری 100889
     فوت در نقاط روستايی 56751
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 9300
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 12611
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 42405
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 93324
     تعداد فوت شدگان امروز 944
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1395 تا اين لحظه 503057
افزايش طبيعی جمعيت امروز 3013
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051