تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 25203
     متولدين پسر 12903
     متولدين دختر 12300
     ولادت در نقاط شهری 19658
     ولادت در نقاط روستايی 5545
     تعداد متولدين امروز 4098
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 6131
     فوت شدگان مرد 3249
     فوت شدگان زن 2882
     فوت در نقاط شهری 3923
     فوت در نقاط روستايی 2208
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 361
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 490
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 1649
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 3631
     تعداد فوت شدگان امروز 996
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 19072
افزايش طبيعی جمعيت امروز 3102
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051