تعداد متولدين سال 1393 تا اين لحظه 697195
     متولدين پسر 356963
     متولدين دختر 340232
     ولادت در نقاط شهری 543812
     ولادت در نقاط روستايی 153383
     تعداد متولدين امروز 999
تعداد فوت شدگان سال 1393 تا اين لحظه 172639
     فوت شدگان مرد 91498
     فوت شدگان زن 81141
     فوت در نقاط شهری 110488
     فوت در نقاط روستايی 62151
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 10185
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 13811
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 46439
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 102204
     تعداد فوت شدگان امروز 247
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1393 تا اين لحظه 524556
افزايش طبيعی جمعيت امروز 752
تعداد ازدواج تا پايان ارديبهشت ماه 1393 113206
     ازدواج در نقاط شهری 92913
     ازدواج در نقاط روستايی 20293
تعداد طلاق تا پايان ارديبهشت ماه 1393 21584
     طلاق در نقاط شهری 19629
     طلاق در نقاط روستايی 1955
اوقات شرعی
 
select