تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 1417311
     متولدين پسر 725663
     متولدين دختر 691648
     ولادت در نقاط شهری 1105502
     ولادت در نقاط روستايی 311809
     تعداد متولدين امروز 3272
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 344778
     فوت شدگان مرد 182732
     فوت شدگان زن 162046
     فوت در نقاط شهری 220657
     فوت در نقاط روستايی 124121
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 20341
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 27582
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 92745
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 204110
     تعداد فوت شدگان امروز 795
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 1072533
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2477
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051