تعداد متولدين سال 1393 تا اين لحظه 626389
     متولدين پسر 320711
     متولدين دختر 305678
     ولادت در نقاط شهری 488583
     ولادت در نقاط روستايی 137806
     تعداد متولدين امروز 2476
تعداد فوت شدگان سال 1393 تا اين لحظه 155106
     فوت شدگان مرد 82206
     فوت شدگان زن 72900
     فوت در نقاط شهری 99267
     فوت در نقاط روستايی 55839
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 9151
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 12408
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 41723
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 91824
     تعداد فوت شدگان امروز 613
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1393 تا اين لحظه 471283
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1863
تعداد ازدواج تا پايان ارديبهشت ماه 1393 113206
     ازدواج در نقاط شهری 92913
     ازدواج در نقاط روستايی 20293
تعداد طلاق تا پايان ارديبهشت ماه 1393 21584
     طلاق در نقاط شهری 19629
     طلاق در نقاط روستايی 1955
اوقات شرعی
 
select