تعداد متولدين سال 1395 تا اين لحظه 906937
     متولدين پسر 464351
     متولدين دختر 442586
     ولادت در نقاط شهری 707410
     ولادت در نقاط روستايی 199527
     تعداد متولدين امروز 2371
تعداد فوت شدگان سال 1395 تا اين لحظه 216392
     فوت شدگان مرد 114687
     فوت شدگان زن 101705
     فوت در نقاط شهری 138490
     فوت در نقاط روستايی 77902
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 12767
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 17311
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 58209
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 128105
     تعداد فوت شدگان امروز 566
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1395 تا اين لحظه 690545
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1805
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051