تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 402715
     متولدين پسر 206190
     متولدين دختر 196525
     ولادت در نقاط شهری 314117
     ولادت در نقاط روستايی 88598
     تعداد متولدين امروز 1719
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 97965
     فوت شدگان مرد 51921
     فوت شدگان زن 46044
     فوت در نقاط شهری 62697
     فوت در نقاط روستايی 35268
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 5779
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 7837
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 26352
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 57997
     تعداد فوت شدگان امروز 418
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 304750
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1301
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051