تعداد متولدين سال 1393 تا اين لحظه 482485
     متولدين پسر 247032
     متولدين دختر 235453
     ولادت در نقاط شهری 376338
     ولادت در نقاط روستايی 106147
     تعداد متولدين امروز 3137
تعداد فوت شدگان سال 1393 تا اين لحظه 119472
     فوت شدگان مرد 63320
     فوت شدگان زن 56152
     فوت در نقاط شهری 76462
     فوت در نقاط روستايی 43010
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 7048
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 9557
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 32137
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 70730
     تعداد فوت شدگان امروز 777
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1393 تا اين لحظه 363013
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2360
تعداد ازدواج تا پايان ارديبهشت ماه 1393 113206
     ازدواج در نقاط شهری 92913
     ازدواج در نقاط روستايی 20293
تعداد طلاق تا پايان ارديبهشت ماه 1393 21584
     طلاق در نقاط شهری 19629
     طلاق در نقاط روستايی 1955
اوقات شرعی
 
select