تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 1145031
     متولدين پسر 586255
     متولدين دختر 558776
     ولادت در نقاط شهری 893124
     ولادت در نقاط روستايی 251907
     تعداد متولدين امروز 1136
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 278542
     فوت شدگان مرد 147627
     فوت شدگان زن 130915
     فوت در نقاط شهری 178266
     فوت در نقاط روستايی 100276
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 16433
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 22283
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 74927
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 164899
     تعداد فوت شدگان امروز 276
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 866489
افزايش طبيعی جمعيت امروز 860
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051