تعداد متولدين سال 1394 تا اين لحظه 1401832
     متولدين پسر 717737
     متولدين دختر 684095
     ولادت در نقاط شهری 1093428
     ولادت در نقاط روستايی 308404
     تعداد متولدين امروز 2158
تعداد فوت شدگان سال 1394 تا اين لحظه 321771
     فوت شدگان مرد 170538
     فوت شدگان زن 151233
     فوت در نقاط شهری 205933
     فوت در نقاط روستايی 115838
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 18984
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 25741
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 86556
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 190490
     تعداد فوت شدگان امروز 495
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1394 تا اين لحظه 1080061
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1663
تعداد ازدواج تا پايان شهريور ماه 1394 368205
     ازدواج در نقاط شهری 303675
     ازدواج در نقاط روستايی 64530
تعداد طلاق تا پايان شهريور ماه 1394 83277
     طلاق در نقاط شهری 74942
     طلاق در نقاط روستايی 8335