تعداد متولدين سال 1395 تا اين لحظه 1428607
     متولدين پسر 731446
     متولدين دختر 697161
     ولادت در نقاط شهری 1114313
     ولادت در نقاط روستايی 314294
     تعداد متولدين امروز 1904
تعداد فوت شدگان سال 1395 تا اين لحظه 347526
     فوت شدگان مرد 184188
     فوت شدگان زن 163338
     فوت در نقاط شهری 222416
     فوت در نقاط روستايی 125110
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 20504
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 27802
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 93484
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 205736
     تعداد فوت شدگان امروز 463
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1395 تا اين لحظه 1081081
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1441
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051