تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 395264
     متولدين پسر 202375
     متولدين دختر 192889
     ولادت در نقاط شهری 308305
     ولادت در نقاط روستايی 86959
     تعداد متولدين امروز 2710
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 96153
     فوت شدگان مرد 50961
     فوت شدگان زن 45192
     فوت در نقاط شهری 61537
     فوت در نقاط روستايی 34616
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 5673
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 7692
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 25865
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 56923
     تعداد فوت شدگان امروز 659
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 299111
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2051
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051