تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 1119553
     متولدين پسر 573211
     متولدين دختر 546342
     ولادت در نقاط شهری 873251
     ولادت در نقاط روستايی 246302
     تعداد متولدين امروز 984
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 272344
     فوت شدگان مرد 144342
     فوت شدگان زن 128002
     فوت در نقاط شهری 174300
     فوت در نقاط روستايی 98044
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 16068
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 21787
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 73260
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 161229
     تعداد فوت شدگان امروز 239
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 847209
افزايش طبيعی جمعيت امروز 745
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051