تعداد متولدين سال 1393 تا اين لحظه 737290
     متولدين پسر 377492
     متولدين دختر 359798
     ولادت در نقاط شهری 575086
     ولادت در نقاط روستايی 162204
     تعداد متولدين امروز 3050
تعداد فوت شدگان سال 1393 تا اين لحظه 182567
     فوت شدگان مرد 96760
     فوت شدگان زن 85807
     فوت در نقاط شهری 116842
     فوت در نقاط روستايی 65725
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 10771
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 14605
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 49110
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 108081
     تعداد فوت شدگان امروز 755
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1393 تا اين لحظه 554723
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2295
تعداد ازدواج تا پايان ارديبهشت ماه 1393 113206
     ازدواج در نقاط شهری 92913
     ازدواج در نقاط روستايی 20293
تعداد طلاق تا پايان ارديبهشت ماه 1393 21584
     طلاق در نقاط شهری 19629
     طلاق در نقاط روستايی 1955
اوقات شرعی
 
select