تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 911145
     متولدين پسر 466506
     متولدين دختر 444639
     ولادت در نقاط شهری 710693
     ولادت در نقاط روستايی 200452
     تعداد متولدين امروز 3627
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 221647
     فوت شدگان مرد 117472
     فوت شدگان زن 104175
     فوت در نقاط شهری 141854
     فوت در نقاط روستايی 79793
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 13077
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 17731
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 59623
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 131216
     تعداد فوت شدگان امروز 882
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 689498
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2745
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051