تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 887984
     متولدين پسر 454647
     متولدين دختر 433337
     ولادت در نقاط شهری 692627
     ولادت در نقاط روستايی 195357
     تعداد متولدين امروز 1571
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 216013
     فوت شدگان مرد 114486
     فوت شدگان زن 101527
     فوت در نقاط شهری 138248
     فوت در نقاط روستايی 77765
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 12744
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 17281
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 58107
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 127881
     تعداد فوت شدگان امروز 382
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 671971
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1189
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051