تعداد متولدين سال 1393 تا اين لحظه 136781
     متولدين پسر 70031
     متولدين دختر 66750
     ولادت در نقاط شهری 106689
     ولادت در نقاط روستايی 30092
     تعداد متولدين امروز 1274
تعداد فوت شدگان سال 1393 تا اين لحظه 34817
     فوت شدگان مرد 18453
     فوت شدگان زن 16364
     فوت در نقاط شهری 22282
     فوت در نقاط روستايی 12535
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 2054
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 2785
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 9365
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 20613
     تعداد فوت شدگان امروز 324
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1393 تا اين لحظه 101964
افزايش طبيعی جمعيت امروز 950
تعداد ازدواج تا پايان آذر ماه 1392 579871
     ازدواج در نقاط شهری 498585
     ازدواج در نقاط روستايی 81286
تعداد طلاق تا پايان آذر ماه 1392 108249
     طلاق در نقاط شهری 100586
     طلاق در نقاط روستايی 7663
اوقات شرعی
 
select