تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 161607
     متولدين پسر 82742
     متولدين دختر 78865
     ولادت در نقاط شهری 126053
     ولادت در نقاط روستايی 35554
     تعداد متولدين امروز 1209
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 39313
     فوت شدگان مرد 20835
     فوت شدگان زن 18478
     فوت در نقاط شهری 25160
     فوت در نقاط روستايی 14153
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 2319
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 3145
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 10575
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 23274
     تعداد فوت شدگان امروز 294
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 122294
افزايش طبيعی جمعيت امروز 915
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051