تعداد متولدين سال 1393 تا اين لحظه 584990
     متولدين پسر 299514
     متولدين دختر 285476
     ولادت در نقاط شهری 456292
     ولادت در نقاط روستايی 128698
     تعداد متولدين امروز 2925
تعداد فوت شدگان سال 1393 تا اين لحظه 144855
     فوت شدگان مرد 76773
     فوت شدگان زن 68082
     فوت در نقاط شهری 92707
     فوت در نقاط روستايی 52148
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 8546
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 11588
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 38965
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 85756
     تعداد فوت شدگان امروز 724
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1393 تا اين لحظه 440135
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2201
تعداد ازدواج تا پايان ارديبهشت ماه 1393 113206
     ازدواج در نقاط شهری 92913
     ازدواج در نقاط روستايی 20293
تعداد طلاق تا پايان ارديبهشت ماه 1393 21584
     طلاق در نقاط شهری 19629
     طلاق در نقاط روستايی 1955
اوقات شرعی
 
select