تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 626929
     متولدين پسر 320987
     متولدين دختر 305942
     ولادت در نقاط شهری 489004
     ولادت در نقاط روستايی 137925
     تعداد متولدين امروز 2218
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 152508
     فوت شدگان مرد 80829
     فوت شدگان زن 71679
     فوت در نقاط شهری 97605
     فوت در نقاط روستايی 54903
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 8997
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 12200
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 41024
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 90287
     تعداد فوت شدگان امروز 539
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 474421
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1679
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051