تعداد متولدين سال 1395 تا اين لحظه 529563
     متولدين پسر 271136
     متولدين دختر 258427
     ولادت در نقاط شهری 413059
     ولادت در نقاط روستايی 116504
     تعداد متولدين امروز 867
تعداد فوت شدگان سال 1395 تا اين لحظه 126352
     فوت شدگان مرد 66966
     فوت شدگان زن 59386
     فوت در نقاط شهری 80865
     فوت در نقاط روستايی 45487
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 7454
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 10108
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 33988
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 74802
     تعداد فوت شدگان امروز 207
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1395 تا اين لحظه 403211
افزايش طبيعی جمعيت امروز 660
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051