آخرین تاریخ به روز رسانی : چهارشنبه 5 خرداد 1395   
 

تعداد متولدين سال 1395 تا اين لحظه 273584
     متولدين پسر 140075
     متولدين دختر 133509
     ولادت در نقاط شهری 213395
     ولادت در نقاط روستايی 60189
     تعداد متولدين امروز 975
تعداد فوت شدگان سال 1395 تا اين لحظه 65276
     فوت شدگان مرد 34596
     فوت شدگان زن 30680
     فوت در نقاط شهری 41776
     فوت در نقاط روستايی 23500
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 3851
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 5222
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 17559
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 38644
     تعداد فوت شدگان امروز 233
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1395 تا اين لحظه 208308
افزايش طبيعی جمعيت امروز 742
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051