تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 1417464
     متولدين پسر 725741
     متولدين دختر 691723
     ولادت در نقاط شهری 1105621
     ولادت در نقاط روستايی 311843
     تعداد متولدين امروز 3424
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 344815
     فوت شدگان مرد 182751
     فوت شدگان زن 162064
     فوت در نقاط شهری 220681
     فوت در نقاط روستايی 124134
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 20344
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 27585
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 92755
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 204131
     تعداد فوت شدگان امروز 832
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 1072649
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2592
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051