تعداد متولدين سال 1395 تا اين لحظه 1280877
     متولدين پسر 655809
     متولدين دختر 625068
     ولادت در نقاط شهری 999084
     ولادت در نقاط روستايی 281793
     تعداد متولدين امروز 1710
تعداد فوت شدگان سال 1395 تا اين لحظه 303512
     فوت شدگان مرد 160861
     فوت شدگان زن 142651
     فوت در نقاط شهری 194247
     فوت در نقاط روستايی 109265
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 17907
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 24280
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 81644
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 179681
     تعداد فوت شدگان امروز 405
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1395 تا اين لحظه 977365
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1305
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051