هسته گزینش
مدیر هسته گزینش
نمودار سازمانی
ریاست سازمان
هسته گزینش

تلفن: 66701423
دورنگار: 66701423
نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد - شماره 184و 186
کدپستی: 1137719411
رایانامه: nocr 19 @ sabteahval . ir