بسمه تعالی

موضوعهای پژوهشی سال 89-1388 سازمان ثبت احوال كشور برای محققين، كارشناسان، اساتيد رساله های دانشجويی فوق ليسانس و دكتری مورد پيشنهاد قرار می گيرد. علاقمندان برای اطلاعات بيشتر با مركز آموزش و پژوهش سازمان تماس حاصل نمايند.

1. ترويج و نهادينه كردن شماره ملی در دستگاههای دولتی و بخش های غير دولتی

2. كاربردهای كارت هوشمند ملی

3. واحد نمودن كارت های هوشمند و جايگزينی توسط كارت ملی هوشمند (محاسن و معايب)

4. الكترونيكی نمودن كليه فرآيند های اجرائی سازمان

5. مطالعه و بررسی واحد نمودن پاسپورت ، شناسنامه و كارت ملی هوشمند

6. استفاده از ظرفيت بخش دولتی و غير دولتی برای فعاليت های تصدی گری

7. روش های درآمد هزينه اداره كردن سازمان

8. نحوه تعيين تعرفه های خدمات سازمان بر اساس قيمت تمام شده

9. مهندسی فرهنگ نام گذاری در ايران

10. آسيب شناسی فرهنگ نام گذاری در ايران - نقش مراجع ذی نفوذ در امر نام گذاری

11. مقايسه فرهنگ نام گذاری در ايران و كشورهای منتخب در كشورهای مختلف جهان

12. اصلاح قانون سازمان

13. مقايسه شاخص های توسعه يافتگی سازمان در ايران و كشورهای مختلف جهان

14. مكانيزمهای ارتقاء جايگاه علمي، اداری و اجتماعی سازمان

15. مكانيزمهای انگيزش كاركنان سازمان

16. مطالعه نحوه ارتقاء توسعه نيروی انسانی در سازمان

17. آسيب شناسی نارضايتی از نحوه خدمت رسانی سازمان

18. طراحی فضاهای فيزيكی تيپ برای مركز استان، شهرهای بزرگ و كوچك، بخشها، و روستاها با توجه به رويكردهای جديد سازمان

19. مهندسی داده های جمعيتی سازمان برای استفاده در دستگاههای مختلف در سطح ملی، استانی و محلی

20. مكانيزمهای تهيه نمودارهای مهاجرت در كشور و خارج از كشور

21. نحوه استفاده از داده های آماری ازدواج، طلاق، فوت، و ولادت