اولویت های پژوهشی سازمان ثبت احوال در سال 1390

الف . مطالعات تطبیقی

1. بررسی و مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال ایران با برخی از کشورهای منتخب

2. مطالعه تطبیقی ساختار و تشکیلات ثبت احوال ایران با برخی از کشورهای منتخب


ب . ملی – استانی

1. بررسی و مطالعه آثار و تبعات الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبت احوال و چالش های فراروی آن

2. بررسی و مطالعه آثار حقوقی ناشی از الکترونیکی شدن اسناد و خدمات ثبت احوال

3. هویت الکترونیک و نقش آن در ارائه خدمات

4. ارزیابی فنی و ساختاری مرکز ریشه با تأکید بر کارت هوشمند ملی

5. مطالعه امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی ، به عنوان تنها سند شناسایی ایرانیان

6. بررسی و مطالعه روشهای ثبت ، بهنگام سازی و تولید آمار مهاجرت و چالش های فراوری آن

7. بررسی و مطالعه نیاز سنجی داده های جمعیتی دستگاه های اجرایی کشور و ارائه مدل تولید انتشار آن

8. تأثیر شبکه اعلام در ارتقاء ثبت وقایع حیاتی

9. اتقان اسناد هویتی و بررسی علل و روشهای جعل آنها

10. بررسی مشکلات تابعیت در ایران

11. قضازدایی از مقررات ثبت احوال

12. بررسی ثبت ولادت و وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور

13. دفاتر پیشخوان ، فرصت ها و تهدیدها

14. مهندسی فرهنگ نام و نام گذاری (نام گزینی)

15. اصلاح فرایندها و استانداردسازی خدمات ثبت احوال

16. نیاز سنجی علمی آموزشی کارکنان سازمان ثبت احوال و ارتقای کیفی محتوای دوره های آموزشی