اولویت های پژوهشی سال 92 سازمان ثبت احوال کشور، در دو سطح ملی و ملی استانی.

عناوین اولویتهای (محورها) پژوهشی قابل اجرا در سطح ملی

ردیف

عنوان

1

شناسایی علل و عوامل موثر بر پدیده طلاق

2

بررسی میزان وقوع ازدواج و طلاق در طبقات مختلف جامعه

3

مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمان ثبت احوال کشور

4

بررسی تغییر سیاستهای جمعیتی و تاثیر آن بر تحولات باروری

5

ارزیابی کیفیت و نظارت بر فرایند تولید داده ها و آمارهای ثبتی وقایع حیاتی در کشور

6

بررسی و مطالعه روشهای تولید و انتشار آمار جمعیت و ویژگیهای آن با استفاده از داده های ثبتی پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور

7

بررسی چالشها و موانع علل ثبت مرگ و میر براساس مقیاس ICD10  سازمان بهداشت جهانی با استفاده از داده اولیه

8

بررسی مولفه های جمعیت شناختی (با ویژگی های جمعیتی)تغییر نام های انجام شده کشور در سال 1391

9

بررسی مولفه های جمعیت شناختی (با ویژگی های جمعیتی)تغییر سن انجام شده در کشور در سال 1391

10

بررسی ساختار سنی جمعیتی و سیاست های قابل اتخاذ در ارتباط با این ساختار

11

بررسی الگوی توسعه اسلامی و ایرانی در رویداد های حیاتی

12

بررسی میزان و نقش عوامل موثر بر عدم ثبت به موقع وقایع حیاتی با تکیه بر ثبت ولادت و وفات و آسیب شناسی آن

13

مطالعه و امکان سنجی ارائه آمارهای مهاجرت

14

مطالعه آینده نگر در تحولات جمعیتی کشور

15

شناسایی نظامها و سامانه های ثبت مهاجرتهای داخلی با استفاده از تجارب کشورهای دیگر

16

شناسایی نظامها و سامانه های ثبت مهاجرتهای خارجی با استفاده از تجارب کشورهای دیگر

17

تاثیر فناوری اطلاعات در پیشگیری از جرایم ثبت احوال

18

شناسایی فرصتها و تهدیدهای واگذاری تصدی گری به دفاتر خدمات الکترونیک هویت ملی

19

بررسی اهمیت بانکهای اطلاعاتی و راههای صیانت از سرمایه های اطلاعاتی ثبت احوال

20

بررسی راههای ارتقای جایگاه ثبت احوال در رتبه بندی دولت الکترونیک

21

بررسی تهدیدات فضای سایبر و شیوه های بهینه برای مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان ثبت احوال کشور

22

مطالعه آثار و تبعات الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبت احوال و چالش های آن

23

مطالعه جایگاه کارت هوشمند ملی در نظام حقوقی کشور و خلاء های قانونی آن

24

بررسی نقش کارت شناسایی هوشمند ملی در تامین امنیت فضای مجازی

25

مطالعه و بررسی سرویس های قابل ارائه توسط کارت هوشمند ملی

26

بررسی راه کارهای تجمیع کارت های شناسایی و اسناد مختلف ایرانیان با کارت هوشمند ملی

27

شناسایی چالش های امنیتی کارت هوشمند ملی و راهکار های مقابله با آن

28

بررسی اثرات تفویض اختیارات انجام شده در سازمان: فرصت ها و تهدیدها

29

بررسی نقش ثبت احوال درتحقق اهداف عالی کشور

30

بررسی ضرورت تاثیر، مصادیق و شیوه ها پدافند غیر عامل در سازمان ثبت احوال

31

مطالعه سیر تکوین نام و نام گذاری ایران از قبل از اسلام تا کنون

32

شناسایی علل و عوامل مو ثر بر تغییر نام

33

بررسی گرایش های مرتبط با نامگذاری نوزادان و روند تغییرات آن در کشور

34

مطالعه نام و نام گزینی در آموزه های دین مبین اسلام

35

بررسی مساله نام در عرفان و حکمت اسلامی

36

بررسی تطبیقی و کاربرد اسناد شناسایی و هویتی و روشهای یکسان سازی آن

37

بررسی و تحلیل نقش مراجع قضایی در حقوق ثبت احوال

38

مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب

39

بررسی مسائل تابعیت در ایران از منظر حقوق کیفری بین المللی

 

 

 

 

 

عناوین اولویتهای (محورها) پژوهشی قابل اجرا در سطح ملی- استانی

ردیف

عنوان

1

بررسی علل و عوامل موثر بر طلاق در کشور به تفکیک استان

2

بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و حمایت اجتماعی ادراک شده با شیوه فرزند پروری زنان شاغل ثبت احوال

3

بررسی نظام آموزش ضمن خدمت  توانمند سازی کارکنان ومدیران سازمان ثبت احوال کشور

4

ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی ثبت احوال برای پیاده سازی دولت الکترونیک

5

مطالعه وضعیت و ثبت مهاجرت مکان محور در کشور

6

مطالعه روش های تولید و انتشار آمار جمعیت مکان محور

7

مطالعه روند مهاجرتهای داخلی در سطح کشور طی سرشماری های اخیر

8

ارزیابی کیفیت آمارهای حمعیتی با تاکید بر گزارش سن و جنس در سر شماری های اخیر

9

علل و عوامل کاهش آمار ازدواج و راهکارهای قابل ارائه در این خصوص

10

مقایسه نظام ثبتی مرک و میر نوزادان و مادران در سازمان ثبت احوال و دانشگاهها ی علوم پزشکی و استخراج مغایرت های این دو نظام

11

مطالعه ساختار جمعیتی و ارائه راهکارهای جدید جهت تعادل جمعیت درکشور به تفکیک استان

12

بررسی وضعیت ثبت مهاجرت های داخلی و درون کلان شهری

13

بررسی چگونگی طراحی نظام ثبتی مهاجرت در شناسایی مناطق مهاجر پذیر مهاجر فرست (کوششی جهت ثبت لحظه ای مهاجران وارد شده و خارج شده)

14

طراحی اطلس جامع مهاجرت در کشور

15

بررسی تاثیر اعلام ثبت به موقع وقایع حیاتی در برنامه ریزی شهری

16

بررسی تغییرات سیاستهای جمعیتی و تاثیر آن بر تحولات باروری

17

آسیب شناسی آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی بر ارائه خدمات و عملکرد ادارات ثبت احوال

18

مطالعه و بررسی طرح تدوین و تهیه راهکارهای پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در ادارات ثبت احوال

19

مقایسه اثربخشی ارائه خدمات الکترونیک دفاتر پیشخوان دولت با مکانیزم قبلی سازمان و تاثیر آن در جامعه

20

مطالعه و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان استفاده از خدمات الکترونیک توسط شهروندان

21

بررسی تاثیر بکارگیری ict  بر سبک زندگی مردم

22

بررسی شیوه های تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی

23

مطالعه استفاده از راهکارهای داده کاوی برای بهبود مدیریت سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور

24

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارآیی منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور

25

بررسی کاربرد کارت ملی هوشمند و تاثیرات اجتماعی آن

26

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و توانمندسازی کارکنان

27

بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف برنامه راهبردی سالیانه سازمان در ادارات کل ثبت احوال استانها

28

شناسایی و تعیین الگوی مناسب محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات ثبت احوال

29

شناسایی چالش ها و ارائه الگوی مناسبی برای برون سپاری خدمات ثبت احوال

30

شناسایی راهکارهای توانمند سازی نیروی انسانی و کادر سازی در سازمان ثبت احوال

31

بررسی نقش معنویت اسلامی در بروز رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ثبت احوال

32

بررسی راههای افزایش رفاه کارکنان و تاثیر آن در افزایش کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع

33

مطالعه و تعیین الگوی کاربردی صرفه جوئی در ادارات ثبت احوال

34

بررسی نقش جو سازمانی و رضایت شغلی در پیش بینی ارتقاء عملکرد نیروی انسانی در ادارات ثبت احوال

35

مطالعه الگوهای فرهنگ نام و نام گزینی به تفکیک استان

36

بررسی فرهنگ نام گذاری در مناطق شهری و روستایی کشور در سال 1390یا1391

37

شناسایی علل ازدواج ایرانیان با اتباع بیگانه و آثار حقوقی آن

38

بررسی مشکلات تابعیت (فرزندان فاقدین ورقه) در ایران

39

شناسایی گلوگاههای فساد خیز و نقاط آسیب پذیر در ارائه خدمات سجلی

40

بررسی امنیت اطلاعات هویتی و چالشهای آن با توجه به رویکرد مکانیزه شدن ارائه خدمات سجلی

41

وظایف و تکالیف دولت در قبال فرزندان فاقد تابعیت