سه شنبه 31 اردیبهشت 1398   
 
دانشگاه ها
 

نام

آدرس سایت

دانشگاه اراک

http://www.araku.ac.ir

دانشگاه ارومیه

http://www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

http://www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا(س)

http://www.alzahra.ac.ir

دانشگاه ایلام

http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه بجنورد

http://www.ub.ac.ir

دانشگاه بوعلی سینا

http://www.basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند

http://www.birjand.ac.ir

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

http://www.ikiu.ac.ir

دانشگاه پیام نور

http://www.pnu.ac.ir

دانشگاه تبریز

http://www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم

http://www.saba.tmu.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

http://www.azaruniv.edu

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

http://www.sttu.ac.ir

دانشگاه تفرش

http://www.taut.ac.ir

دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

http://www.uast.ac.ir

دانشگاه خلیج فارس

http://www.pgu.ac.ir

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

http://www.cmu.ac.ir

دانشگاه رازی

http://www.razi.ac.ir

دانشگاه زابل

http://www.uoz.ac.ir

دانشگاه زنجان

http://www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان

http://www.semnan.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان

http://www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهد

http://www.shahed.ac.ir

دانشگاه شهرکرد

http://www.sku.ac.ir

دانشگاه شهید باهنرکرمان

http://www.uk.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

http://www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.cua.ac.ir

دانشگاه شیراز

http://www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

http://www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

http://www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی بابل

http://www.Nit.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی سهند

http://www.sut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

http://www.shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف

http://www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتی شیراز

http://www.sutech.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

http://www.iust.ac.ir

دانشگاه علوم پایه دامغان

http://www.dubs.ac.ir

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

http://www.khumsf.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http://www.gau.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir

دانشگاه قم

http://www.qom.ac.ir

دانشگاه کاشان

http://www.kashanu.ac.ir

دانشگاه کردستان

http://www.uok.ac.ir

دانشگاه گیلان

http://www.guilan.ac.ir

دانشگاه لرستان

http://www.lu.ac.ir

دانشگاه مازندران

http://www.umz.ac.ir

دانشگاه محقق اردبیلی

http://www.uma.ac.ir

دانشگاه ملایر

http://www.malayeru.ac.ir

دانشگاه هرمزگان

http://www.hormozgan.ac.ir

دانشگاه هنر

http://www.art.ac.ir

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

http://www.tabriziau.ac.ir

دانشگاه هنر اصفهان

http://www.aui.ac.ir

دانشگاه یاسوج

http://www.yu.ac.ir

دانشگاه صنعتی بابل

http://www.Nit.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبائی

http://www.atu.ac.ir

دانشگاه یزد

http://www.yazduni.ac.ir

مجتمع آموزش عالی جندی شاپور

http://www.jus.ac.ir

مجتمع آموزش عالی مراغه

http://www.mhec.ac.ir

دانشکده علوم اقتصادی

http://www.sea.ac.ir

دانشگاه امام صادق(ع)

http://isu.ac.ir

دانشگاه صنعتی ارومیه

http://www.uut.ac.ir

دانشگاه صنعتی همدان

http://www.hut.ac.ir

دانشگاه مراغه

http://www.mhec.ac.ir