مراكز ثبت احوال اردبيل

استان

اداره

آدرس

وب سایت

فکس

تلفن

کدمحل

کد پستی

اردبیل

کل

اردبیل - شهرک اداری بعثت (کارشناسان)

اداره کل ثبت احوال اردبیل 

۳۳۷۴۴۰۰۶

۳۳۷۴۴۰۱۰

۰۴۵

۵۶۱۵۸۱۳413

اردبیل

شهرستان اردبیل

خ معلم - جنب بیمارستان بوعلی

اداره ثبت احوال شهرستان اردبیل 

۳۳۲۳۴۰۰۶

۳۳۲۵۵۵۰۱

۰۴۵

۵۶۱۳۶۴۳۳۴۹

اردبیل

نمین

خ باهنر -  اول جاده عنبران

اداره ثبت احوال شهرستان نمین 

۳۲۳۲۴۴۳۳

۳۲۳۲۳۲۳۲

۰۴۵

۵۶۳۱517157

اردبیل

انگوت

خ سید ذاکر 

اداره ثبت احوال شهرستان انگوت 

۳۲۶۵۲۹۱۱

۳۲۶۵۲۳۳۶

۰۴۵

5658113183 

اردبیل

خورش رستم

خلخال - هشتجین - میدان مصلی

اداره ثبت احوال شهرستان خورش رستم 

۳۲۴۸۲۰۲۷

۳۲۴۸۳۷۰۲

۰۴۵

5687146336 

اردبیل

سرعین

جاده الوارس - بلوار کوهستان

اداره ثبت احوال شهرستان سرعین 

۳۲۲۲۲۴۶۳

۳۲۲۲۲۴۶۲

۰۴۵

5641635537

اردبیل

ارشق

پشت شهرداری

اداره ثبت احوال شهرستان ارشق 

۳۲۵۸۲۸۸۰

۳۲۵۸۲۸۸۵

۰۴۵


56661139947

اردبیل

کوثر

کوثر روبروی شهرداری

اداره ثبت احوال شهرستان کوثر 

۳۲۹۲۲۴۴۳

۳۲۹۲۳۲۲۴

۰۴۵

5685131955 

اردبیل

بیله سوار

خ امام خ ۲۴ متری

اداره ثبت احوال شهرستان بیله سوار 

۳۲۸۲۴۴۴۶

۳۲۸۲۲۸۲۷

۰۴۵

۵۶۷۱۶۸۱۱۷۵

اردبیل

پارس آباد

خ ولی عصر -  محله ۳۵ هکتاری

اداره ثبت احوال شهرستان پارس آباد 

۳۲۷۲۱۱۴۱

۳۲۷۲۵۱۲۰

۰۴۵

۵۶۹۱۹۳۵۴۳۸

اردبیل

مشکین شهر

خ سعدی

اداره ثبت احوال شهرستان مشکین شهر 

۳۲۵۳۳۸۷۱

۳۲۵۳۷۶۱۰

۰۴۵

5661813174 

اردبیل

مغان

مغان - گرمی  خ دکتر بهشتی

اداره ثبت احوال شهرستان گرمی 

۳۲۶۴۲۰۱۱

۳۲۶۴۱۹۳۹

۰۴۵

5651764431

اردبیل

خلخال

خلخال - خ سید دانیال

اداره ثبت احوال شهرستان خلخال 

۳۳۲۴۲۳۹۳۹

۳۲۴۲۳۹۹۷

۰۴۵

۵۶۸۱۷۵۷۳۸۵

اردبیل

نیر

نیر - پشت فرمانداری - خ شهید سطوتی

اداره ثبت احوال شهرستان نیر 

۲۳۸۲۲۵۵۹

۲۳۸۲۴۴۱۹

۰۴۵

۵۶۴۱۷۳۶۴۷۱