درخواست انتخاب نام


هموطن گرامی چنانچه نامی را قبلاً انتخاب نموده اید و قصد دارید از وضعیت تصویب یا عدم تصویب آن مطلع گردید می توانید از درگاه «درخواست انتخاب نام» استفاده نمایید. و یا چنانچه قصد دارید از فهرست نامهای مناسب که در فرهنگ نام و نام گزینی سازمان ثبت احوال درج شده اند استفاده نمایید از درگاه «فرهنگ نام و نام گزینی» وارد شده و فهرست نامهای مناسب را با اطلاعات آوانگاری، فراوانی، جنسیت و شرح معنا ملاحظه فرمایید.درخواست انتخاب نام فرهنگ نام و نام گزینی