تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 1417374
     متولدين پسر 725695
     متولدين دختر 691679
     ولادت در نقاط شهری 1105551
     ولادت در نقاط روستايی 311823
     تعداد متولدين امروز 3334
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 344793
     فوت شدگان مرد 182740
     فوت شدگان زن 162053
     فوت در نقاط شهری 220667
     فوت در نقاط روستايی 124126
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 20342
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 27583
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 92749
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 204119
     تعداد فوت شدگان امروز 810
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 1072581
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2524
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051