تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 1426540
     متولدين پسر 730388
     متولدين دختر 696152
     ولادت در نقاط شهری 1112701
     ولادت در نقاط روستايی 313839
     تعداد متولدين امروز 4058
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 347023
     فوت شدگان مرد 183922
     فوت شدگان زن 163101
     فوت در نقاط شهری 222094
     فوت در نقاط روستايی 124929
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 20474
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 27761
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 93349
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 205439
     تعداد فوت شدگان امروز 986
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 1079517
افزايش طبيعی جمعيت امروز 3072
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051