تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 618214
     متولدين پسر 316525
     متولدين دختر 301689
     ولادت در نقاط شهری 482206
     ولادت در نقاط روستايی 136008
     تعداد متولدين امروز 1946
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 150388
     فوت شدگان مرد 79705
     فوت شدگان زن 70683
     فوت در نقاط شهری 96248
     فوت در نقاط روستايی 54140
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 8872
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 12031
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 40454
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 89031
     تعداد فوت شدگان امروز 473
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 467826
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1473
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051