تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 377083
     متولدين پسر 193066
     متولدين دختر 184017
     ولادت در نقاط شهری 294124
     ولادت در نقاط روستايی 82959
     تعداد متولدين امروز 1413
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 91730
     فوت شدگان مرد 48616
     فوت شدگان زن 43114
     فوت در نقاط شهری 58707
     فوت در نقاط روستايی 33023
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 5412
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 7338
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 24675
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 54305
     تعداد فوت شدگان امروز 343
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 285353
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1070
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051