تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 147116
     متولدين پسر 75323
     متولدين دختر 71793
     ولادت در نقاط شهری 114750
     ولادت در نقاط روستايی 32366
     تعداد متولدين امروز 3601
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 35788
     فوت شدگان مرد 18967
     فوت شدگان زن 16821
     فوت در نقاط شهری 22904
     فوت در نقاط روستايی 12884
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 2111
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 2863
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 9626
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 21188
     تعداد فوت شدگان امروز 875
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 111328
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2726
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051