تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 539762
     متولدين پسر 276358
     متولدين دختر 263404
     ولادت در نقاط شهری 421014
     ولادت در نقاط روستايی 118748
     تعداد متولدين امروز 3693
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 131303
     فوت شدگان مرد 69590
     فوت شدگان زن 61713
     فوت در نقاط شهری 84033
     فوت در نقاط روستايی 47270
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 7746
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 10504
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 35320
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 77733
     تعداد فوت شدگان امروز 898
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 408459
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2795
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051