تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 888060
     متولدين پسر 454686
     متولدين دختر 433374
     ولادت در نقاط شهری 692686
     ولادت در نقاط روستايی 195374
     تعداد متولدين امروز 1647
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 216031
     فوت شدگان مرد 114496
     فوت شدگان زن 101535
     فوت در نقاط شهری 138259
     فوت در نقاط روستايی 77772
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 12745
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 17282
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 58112
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 127892
     تعداد فوت شدگان امروز 400
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 672029
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1247
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051