تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 1145122
     متولدين پسر 586302
     متولدين دختر 558820
     ولادت در نقاط شهری 893195
     ولادت در نقاط روستايی 251927
     تعداد متولدين امروز 1227
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 278564
     فوت شدگان مرد 147638
     فوت شدگان زن 130926
     فوت در نقاط شهری 178280
     فوت در نقاط روستايی 100284
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 16435
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 22285
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 74933
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 164911
     تعداد فوت شدگان امروز 298
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 866558
افزايش طبيعی جمعيت امروز 929
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051