تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 800906
     متولدين پسر 410063
     متولدين دختر 390843
     ولادت در نقاط شهری 624706
     ولادت در نقاط روستايی 176200
     تعداد متولدين امروز 3134
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 194830
     فوت شدگان مرد 103259
     فوت شدگان زن 91571
     فوت در نقاط شهری 124691
     فوت در نقاط روستايی 70139
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 11494
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 15586
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 52409
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 115341
     تعداد فوت شدگان امروز 762
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 606076
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2372
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051