تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 1046172
     متولدين پسر 535640
     متولدين دختر 510532
     ولادت در نقاط شهری 816014
     ولادت در نقاط روستايی 230158
     تعداد متولدين امروز 3582
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 254494
     فوت شدگان مرد 134881
     فوت شدگان زن 119613
     فوت در نقاط شهری 162876
     فوت در نقاط روستايی 91618
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 15015
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 20359
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 68458
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 150662
     تعداد فوت شدگان امروز 871
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 791678
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2711
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051