* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :       
تلفن:    
موبایل:    
* موضوع:  
* متن:
نوع:

 
اخبار ايران
 
اخبار بين الملل
09:37:06 1396/07/02
نرم افزار کاربردی در گوشیهای هوشمند
12:33:00 1396/06/20
دسترسی بخش خصوصی به سیستم تشخیص چهره ملی دولت
 
  مهمان :   4
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   2
  دیروز :   2
  کل مراجعات :   55656

تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 800267
     متولدين پسر 409736
     متولدين دختر 390531
     ولادت در نقاط شهری 624208
     ولادت در نقاط روستايی 176059
     تعداد متولدين امروز 2495
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 194674
     فوت شدگان مرد 103177
     فوت شدگان زن 91497
     فوت در نقاط شهری 124591
     فوت در نقاط روستايی 70083
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 11485
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 15573
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 52367
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 115249
     تعداد فوت شدگان امروز 606
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 605593
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1889
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051