دوشنبه 30 اردیبهشت 1398   
 
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
 
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
صادق خدادادی
 
سوابق تحصیلی:  ...  
 سوابق شغلی:
  • ...               .. تا ..
 سال شروع بکار:  سال ...  
 شماره تماس:  ...