سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1392/04/30         ساعت 10:09:55     گروه خبری اداری مالی

چگونگی احتساب سابقه خدمت داوطلبانه کارکنان وظیفه ، پایور و رسمی در جبهه
تصویر

در اجرای تدبیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) و ابلاغیه شماره 11/40/206/ط مورخ 21/10/1388 ستاد کل نیروهای مسلح و ماده 3 آئین نامه اجرایی "نحوه تعیین فوق العده ایثارگری ، نشان ها و خدمات اداری" ابلاغیه مذکور :

1-     " سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، کمیته ، شهربانی و ژاندارماری (نیروی انتظامی) ، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند ، خدمت داوطلبانه تلقی می گردد ." و برابر جدول شماره 4 بند 4 فصل یکم دستور العمل شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور از فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند .

2-     کارکنان رسمی (پایوران) منتقل شده از نیروهای مسلح به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشور که در جبهه خدمت کرده اند سه چهارم سابقه حضور آنان به عنوان حضور داوطلبانه محاسبه و برابر جدول شماره 4 بند 4 فصل یکم دستور العمل شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور از فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند .

3-     کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در شهرداریها و دستگاه هایی که مشمول قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت می باشند ، از امتیازات مندرج در بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) از جمله یک گروه تشویقی به ازای هر سال حضور داوطلبانه از امتیاز ضریب 6 درصد بهره مند خواهند شد .

4-     مطابق تاریخ قید شده در ابلاغیه مذکور ، این امتیازات از تاریخ 1/10/1388 قابلیت اجرایی دارد .

5-     گواهی هایی که بر مبنای مفاد بخشنامه شماره 4200/41 مورخ 6/2/1374 شارمان امور استخدامی کشور در رابطه با مراجع و مقامات صالح صادر کننده گواهی خدمت در جبهه صادر گردیده ملاک عمل می باشد .

6-     و با توجه به نظریه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره نامه 29073/91/222  مورخ 3/4/1391، دستگاه های اجرایی می توانند با استعلام مدت حضور در جبهه از مراجع ذیربط در بخشنامه شماره 4200/41 مورخ 6/2/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نسبت به اعمال امتیاز فوق العاده ایثارگری ، مطابق جدول شماره 4 امتیازات بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام نمایند .