جمعه 1 تیر 1397   
 
شرح وظايف
 

- وصول وجوه اعتبارات سازمان اعم از جاری , طرحهای عمرانی , اختصاصی

- تهیه و تنظیم دفاتر اعتبارات و صدور درخواستهای تعهدات

- انجام امور تنخواه گردان علی الحساب , پیش پرداختها

- انجام دادن امور مربوط به پرداخت هزینه های اداری و دیون و تعهدات

- انجام دادن امور مربوط به تنظیم لیستهای حقوق و مزایای شاغلین , بازنشستگی و موظفین

- رسیدگی به کلیه پرداختها از نظر تطبیق با قوانین و مقررات

- انتقال درآمدها و سپرده ها بحسابهای مربوط در خزانه داری کل

- تنظیم دفاتر مالی و اسناد دریافت و پرداختها و تهیه صورتحساب های ماهانه

- تنظیم حساب سالیانه

- انجام امور مربوط به حساب اموال و تنظیم و نگهداری دفاتر مربوط

- کنترل کلیه دریافتها و پرداختهای سازمان و نظارت در ثبت ارقام و اقلام سازمان در دفاتر مربوطه

- کنترل و نظارت بر عملیات دفتر اداری اعم از دفاتر معین , روزنامه و کل و استخراج ترازهای آزمایشی بمنظور اطمینان از صحت عملیات مالی سازمان

- انجام اقدامات لازم بمنظور پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان سازمان براساس احکام صادره پرسنلی و قردادهای منعقده

- انجام بررسیهای لازم بمنظور تطبیق عملیات مالی با شرایط و مفاد قراردادهای منعقده با پیمانکاران و افراد طرف قرارداد سازمان

- استخراج ترازنامه و بیلان مالی سالیانه در موعد مقرر

- همکاری و هماهنگی در تنظیم بودجه سالانه سازمان و ارائه گزارشات تشریحی و تحلیلی در زمینه بودجه ریزی.

- صدور دستورات لازم در تنظیم دفاتر اعتبارات , انجام امور تنخواه گردان عالی الحساب , پیش پرداختها و رسیدگی به درخواست تعهدات

- نگهداری اسناد و دفاتر و حسابهای اموال و پلاک کوبی و ثبت در دفاتر قانونی بمنظور استفاده بهینه از امکانات و منابع سرمایه ای سازمان

- انجام سایر مربوط به قوانین مالی و محاسباتی طبق نظر و دستور مقام مافوق