دوشنبه 28 آبان 1397   
 
Login
 
Content

تعداد ولادت ثبت شده در سال 1395 برابر با 148500 واقعه می باشد. که از این تعداد 114089 واقعه در نقاط شهری و 34411 واقعه در نقاط روستایی به ثبت رسیده است .


نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در سال 1395 برابر با 105 است. (یعنی در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 105 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.)


الگوی
باروری در سنین مختلف مادران نشان می دهد بیشترین میزان فرزند آوری مربوط به مادران واقع در گروه سنی 29-25 ساله با رقم (29.5 درصد) بوده است .


در سال 1395 تعداد 30248 واقعه فوت در استان به ثبت رسیده است که از این تعداد 21942 مربوط به مناطق
شهری و 8306 واقعه مربوط به مناطق روستایی بوده است بنابراین 72.5 درصد از فوتها مربوط به مناطق شهری می باشد.

از فوتهای ثبت شده تعداد 16852 واقعه مربوط به فوت مردان و 13396 واقعه مربوط به فوت زنان بوده است. بنابراین نسبت جنسی در ثبت فوتها برابر با 126 می باشد.

در سال 1395تعداد 60536 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است .

در سال 1395میانگین سن ازدواج ثبت شده مردان 28 سال بوده است.


در سال 1395میانگین سن ازدواج ثبت شده زنان 23 سال بوده است.


در سال 1395بیشترین تعداد ازدواج ثبت شده ، مربوط به مردان گروه سنی 24-20 ساله که با زنان 19-15 ساله ازدواج نموده اند .

در سال 1395تعداد 16580 واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

در سال 1395میانگین سن طلاق ثبت شده مردان 35 سال بوده است.


در سال 1395میانگین سن طلاق ثبت شده زنان 30 سال بوده است.


در سال 1395بیشترین طلاق ثبت شده ، مربوط به مردان گروه سنی 29-25 ساله است که با زنان 24-20 ساله ازدواج نموده اند.