سه شنبه 9 آذر 1400   
 
Content Content

ثبت احوال متولی ثبت آمارهای انسانی و جمعیتی بصورت بهنگام و مستمر 

 

در سال 1399 در هر شبانه روز بطور متوسط 294 نوزاد متولد شدند.

در سال 1399 در هر ساعت بطور متوسط 12 نوزاد متولد شدند.

بر اساس آمارهای سال 1399 میزان باروری عمومی 7/59 در هزار بوده

در ولادتهای ثبت شده سال 1399 میانگین سن پدر 6/33 است.

در ولادتهای ثبت شده سال 1399 میانگین سن مادر 6/28 است.

در ولادتهای ثبت شده سال 1399 باروری کل 7/1 است.

میانگین سن ازدواج زوج در سال 1399 برابر با 28.7 است.

میانگین سن ازدواج زوجه در سال 1399 برابر با 23.2 است.

تعداد ولادت ثبت شده در سه ماهه اول 1400برابر با 26825  واقعه می باشد. که از این تعداد 20454  واقعه در نقاط شهری و  6371   واقعه در نقاط روستایی به ثبت رسیده است .


نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در سه ماهه اول 1400 برابر با 104 است. (یعنی در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود  104  واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.)

در ولادتهای ثبت شده در سه ماهه اول 1400 بیشترین فراوانی نام دختران مربوط به اسامی فاطمه، زهرا، بهار، زینب و مرسانا می باشد.

در ولادتهای ثبت شده در سه ماهه اول 1400 بیشترین فراوانی نام پسران مربوط به اسامی امیرعلی، علی، محمد، امیرحسین و آریا می باشد.

نرخ باروری در سه ماهه اول 1400 در استان خراسان رضوی 16 در هزار می باشد یعنی به ازای هر 1000 نفر جمعیت 16 واقعه ولادت در استان بوقوع پیوسته است.

میانگین سن ازدواج در سه ماهه اول 1400 برای دختران 23.2 است.

میانگین سن ازدواج در سه ماهه اول 1400 برای پسران 28.7 سال بوده است.

 
مدیریت محتوا مدیریت محتوا