دوشنبه 1 بهمن 1397   
 
ولادت های ثبت شده به تفکیک شهرستان بر حسب جنس ، شه