پنجشنبه 28 تیر 1397   
 
ولادت های ثبت شده به تفکیک شهرستان بر حسب جنس ، شه