چهارشنبه 25 مهر 1397   
 
ولادت های ثبت شده به تفکیک شهرستان بر حسب گروه سني