یکشنبه 1 بهمن 1396   
 
ولادت های ثبت شده به تفکیک شهرستان بر حسب گروه سني