دوشنبه 1 بهمن 1397   
 
شاخص ها

ولادت های ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و درصد شهری حاصل از ثبت

سه ماهه اول

شش ماهه اول

نه ماهه

ولادتهای ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی بر حسب جنس و نسبت جنسی حاصل از ثبت

سه ماهه اول

شش ماهه اول

نه ماهه