یکشنبه 1 بهمن 1396   
 
فوت های ثبت شده جاری به تفکیک گروه هاي سني