چهارشنبه 3 بهمن 1397   
 
شاخص ها

 

فوت های ثبت شده به تفکیک شهری وروستایی بر حسب جنس و نسبت جنسی حاصل از ثبت

سه ماهه اول

شش ماهه اول

نه ماهه

 

فوت های ثبت شده به تفکیک شهری وروستایی و درصد شهری حاصل از ثبت

سه ماهه اول

شش ماهه اول

نه ماهه