صدور كارت شناسايي ملي ناشي از فقدان
 
چنانچه کارت شناسایی ملی مفقود شده باشد می بایست با مراجعه به نزدیکترین اداره ثبت احوال و تکمیل نمونه اظهارنامه فقدان (فرم شماره 10) اقدام و به همراه مدارک لازم جهت صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمود.

 اطلاع از وضعیت کارت شناسایی ملی مفقود شده

هزینه صدور اولین کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان برای بار اول 150,000 ریال و برای بار دوم  400,000ریال  و برای بار سوم به بعد 600,000 ریال می باشد که ضروری است طی فیش بانکی به حساب مربوطه واریز گردد.
 
 
 فرم درخواست صدور کارت شناسایی ملی المثنی ناشی از فقدان