سال تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال‌آفرین

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
فصل (8) : نام خانوادگی

نام خانوادگی

فصل هشتم – نام خانوادگی

 

 ماده 40- تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

 تبصره : موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرائی این قانون می باشد.

ماده 41- حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که بنام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه حق تقدم و این حق پس از وفات به ورثه قانونی انتقال می یابد. هر یک از وراث می تواند شخصی که نام خانوادگی او را در اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث بالاتفاق می توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را در اختیار نماید.

 تبصره : نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در   قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر می توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند . 

ماده 42 – زوجه می تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانواگی موکول به اجازه همسر خواهد بود .

 

آمار مراجعات
مهمان :   551
عضو :  0
کل مراجعات  :  23607
امروز :  2
دیروز :  7
جستجو