سال تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال‌آفرین

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
ردیف 508 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری
 
رای شماره 508 – 4/3/1367
نقل از شماره 14266 – 3/12/1372 روزنامه رسمی
شماره هـ /72/2846/9/1372
تاریخ 6/6/1372 شماره دادنامه 100 کلاسه پرونده 72/46
مرجع رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدرضا بندرچی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 7285/23 – 9/10/1368
7285/23 – 9/10/1368 اداره کل ثبت احوال استان زنجان
 
 
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 به ادارات تابعه دستور داده که جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزادان جز به گواهی پزشک و ماما ترتیب اثر نداده و از صدور شناسنامه بر اساس تصدیقات دیگر خودداری نمایند اطلاق بخشنامه فوق الذکر که تنها تصدیق پزشک یا ماما را مجوز ثبت ولادت دانسته با قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که تصدیق دو نفر گواه را نیز در ردیف تصدیق پزشک یا ماما را معتبر دانسته و مجوز ثبت ولادت می داند مغایر است لهذا درخواست ابطال آن را دارم مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2236/22 – 27/4/1372 اعلام داشته اند ، اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه شماره 7285/23 – 9/10/1368 نامه شماره 1264/230 – 5/6/1368 ریاست محترم سازمان متبوع را به واحدهای تابعه ابلاغ نموده است. مفاد نامه مزبور منطبق با ماده 15 قانون ثبت احوال میباشد و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذکور با قید کلمه (باید) مقرر نموده ثبت ولادت مستند به گواهی پزشک یا ماما انجام گیرد ودرقسمت آخر گواهی گواهان را پیش بینی نموده است.
 
بنابراین در مواردی که پزشک یا ماما در چنین ولادت حاضر و در زایمان مداخله داشته و طبق وظیفه قانونی خود (ماده 19 قانون ثبت احوال) به صدور گواهی ولادت اقدام نموده ثبت ولادت می بایست به استناد همان گواهی ولادت صورت گیرد. نامه مورد شکایت نیز بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص صادر و ابلاغ شده است.
 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
 
 
 
رای هیئت عمومی
 
به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 27/4/1355 «ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد در غیر اینصورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود نظر به اینکه ثبت واقعه ولادت به شرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلاشرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قیود «منحصرا» و «دور افتاده» مندرج در بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص می باشد خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
 
آمار مراجعات
مهمان :   575
عضو :  0
کل مراجعات  :  9561
امروز :  1
دیروز :  0
جستجو