ولادت های ثبت شده بر حسب جنس ، شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران