درخواست صدور گواهی فوت
راهنمای درخواست صدور گواهی فوت
مطابق قانون گواهی وفات به هر شخص که درخواست کند تسلیم می گردد.
به منظور تسهیل در این امر و کاهش رفت و آمدها، سامانه صدور گواهی وفات از طریق اینترنت فراهم آمده است که مراحل انجام کاربه شرح زیر می باشد:
1- با کلیک روی دکمه « فرم ثبت گواهی فوت» در زیر همین متن، فرم درخواست را تکمیل نمایید.
2-پس از تکمیل فرم درخواست، با کلیک بر روی دکمه « ادامه »، اطلاعات وارد شده در صفحه دیگری نمایش داده خواهد شد.شما  می توانید پس از بررسی مجدد اطلاعات وارد شده و اطمینان ازدرستی آنها، روی دکمه « ثبت اطلاعات » کلیک کنید تا درخواست شما در سامانه ثبت و شماره پیگیری به شما ارائه گردد
بابت هزینه صدور هر برگ گواهی وفات مبلغ 10000 ریال به حساب 
به شماره ............ نزد بانک ملی 
به یکی از طریق زیر پرداخت نمائید:
االف- در صورتی که کارت یکی از بانکهای عضو شتاب را به همراه دارید می توانید نسبت به پرداخت الکترونیکی ازطریق همین پورتال اقدام نمائید.
ب-   مبلغ مذکور  را در یکی از  شعب بانک ملی پرداخت نمائید  و قبض رسید  آن را تا زمان دریافت گواهی وفات نزد خود نگه دارید
1-از این پس می توانید با استفاده از صفحه « پیگیری » در سامانه و وارد نمودن شماره پیگیری، وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمائید.
2-پس از بررسی تقاضای شما در صورت صحت اطلاعات،گواهی وفات صادر و توسط پست به آدرس  مندرج در فرم درخواست شما ارسال خواهد شد.
نماینده شرکت پست پس از دریافت قبض رسید (در صورت پرداخت از طریق مراجعه به بانک)  ، گواهی وفات صادره را به شما تحویل خواهد نمود.