تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 271990
     متولدين پسر 139258
     متولدين دختر 132732
     ولادت در نقاط شهری 212152
     ولادت در نقاط روستايی 59838
     تعداد متولدين امروز 1845
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 66165
     فوت شدگان مرد 35067
     فوت شدگان زن 31098
     فوت در نقاط شهری 42345
     فوت در نقاط روستايی 23820
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 3903
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 5293
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 17798
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 39171
     تعداد فوت شدگان امروز 448
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 205825
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1397
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051