تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 500917
     متولدين پسر 256469
     متولدين دختر 244448
     ولادت در نقاط شهری 390715
     ولادت در نقاط روستايی 110202
     تعداد متولدين امروز 2838
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 121854
     فوت شدگان مرد 64582
     فوت شدگان زن 57272
     فوت در نقاط شهری 77986
     فوت در نقاط روستايی 43868
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 7189
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 9748
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 32778
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 72139
     تعداد فوت شدگان امروز 690
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 379063
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2148
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051