تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 1292244
     متولدين پسر 661628
     متولدين دختر 630616
     ولادت در نقاط شهری 1007950
     ولادت در نقاط روستايی 284294
     تعداد متولدين امروز 614
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 314354
     فوت شدگان مرد 166607
     فوت شدگان زن 147747
     فوت در نقاط شهری 201186
     فوت در نقاط روستايی 113168
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 18546
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 25148
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 84561
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 186099
     تعداد فوت شدگان امروز 149
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 977890
افزايش طبيعی جمعيت امروز 465
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051