تعداد متولدين سال 1393 تا اين لحظه 1412767
     متولدين پسر 723336
     متولدين دختر 689431
     ولادت در نقاط شهری 1101958
     ولادت در نقاط روستايی 310809
     تعداد متولدين امروز 593
تعداد فوت شدگان سال 1393 تا اين لحظه 416262
     فوت شدگان مرد 220618
     فوت شدگان زن 195644
     فوت در نقاط شهری 266407
     فوت در نقاط روستايی 149855
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 24559
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 33300
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 111974
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 246429
     تعداد فوت شدگان امروز 175
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1393 تا اين لحظه 996505
افزايش طبيعی جمعيت امروز 418
تعداد ازدواج تا پايان آبان ماه 1393 495671
     ازدواج در نقاط شهری 418725
     ازدواج در نقاط روستايی 76946
تعداد طلاق تا پايان آبان ماه 1393 103302
     طلاق در نقاط شهری 94794
     طلاق در نقاط روستايی 8508
اوقات شرعی
 
select