تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 916950
     متولدين پسر 469478
     متولدين دختر 447472
     ولادت در نقاط شهری 715221
     ولادت در نقاط روستايی 201729
     تعداد متولدين امروز 990
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 223059
     فوت شدگان مرد 118221
     فوت شدگان زن 104838
     فوت در نقاط شهری 142757
     فوت در نقاط روستايی 80302
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 13160
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 17844
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 60002
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 132053
     تعداد فوت شدگان امروز 241
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 693891
افزايش طبيعی جمعيت امروز 749
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051