تعداد متولدين سال 1398 تا اين لحظه 263456
     متولدين پسر 134889
     متولدين دختر 128567
     ولادت در نقاط شهری 205495
     ولادت در نقاط روستايی 57961
     تعداد متولدين امروز 1753
تعداد فوت شدگان سال 1398 تا اين لحظه 64089
     فوت شدگان مرد 33967
     فوت شدگان زن 30122
     فوت در نقاط شهری 41016
     فوت در نقاط روستايی 23073
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 3781
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 5127
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 17239
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 37942
     تعداد فوت شدگان امروز 426
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1398 تا اين لحظه 199367
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1327
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051