تعداد متولدين سال 1394 تا اين لحظه 1100662
     متولدين پسر 563538
     متولدين دختر 537124
     ولادت در نقاط شهری 858516
     ولادت در نقاط روستايی 242146
     تعداد متولدين امروز 1531
تعداد فوت شدگان سال 1394 تا اين لحظه 252641
     فوت شدگان مرد 133899
     فوت شدگان زن 118742
     فوت در نقاط شهری 161690
     فوت در نقاط روستايی 90951
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 14905
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 20211
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 67960
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 149565
     تعداد فوت شدگان امروز 351
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1394 تا اين لحظه 848021
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1180
تعداد ازدواج تا پايان شهريور ماه 1394 368205
     ازدواج در نقاط شهری 303675
     ازدواج در نقاط روستايی 64530
تعداد طلاق تا پايان شهريور ماه 1394 83277
     طلاق در نقاط شهری 74942
     طلاق در نقاط روستايی 8335