تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 423258
     متولدين پسر 216708
     متولدين دختر 206550
     ولادت در نقاط شهری 330141
     ولادت در نقاط روستايی 93117
     تعداد متولدين امروز 1156
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 102962
     فوت شدگان مرد 54569
     فوت شدگان زن 48393
     فوت در نقاط شهری 65895
     فوت در نقاط روستايی 37067
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 6074
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 8236
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 27696
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 60956
     تعداد فوت شدگان امروز 281
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 320296
افزايش طبيعی جمعيت امروز 875
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051