تعداد متولدين سال 1395 تا اين لحظه 1286760
     متولدين پسر 658821
     متولدين دختر 627939
     ولادت در نقاط شهری 1003672
     ولادت در نقاط روستايی 283088
     تعداد متولدين امروز 3426
تعداد فوت شدگان سال 1395 تا اين لحظه 304906
     فوت شدگان مرد 161600
     فوت شدگان زن 143306
     فوت در نقاط شهری 195139
     فوت در نقاط روستايی 109767
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 17989
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 24392
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 82019
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 180506
     تعداد فوت شدگان امروز 812
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1395 تا اين لحظه 981854
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2614
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051