تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 133912
     متولدين پسر 68562
     متولدين دختر 65350
     ولادت در نقاط شهری 104451
     ولادت در نقاط روستايی 29461
     تعداد متولدين امروز 3061
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 32576
     فوت شدگان مرد 17265
     فوت شدگان زن 15311
     فوت در نقاط شهری 20848
     فوت در نقاط روستايی 11728
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 1921
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 2606
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 8762
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 19287
     تعداد فوت شدگان امروز 744
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 101336
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2317
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051