تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 791027
     متولدين پسر 405005
     متولدين دختر 386022
     ولادت در نقاط شهری 617001
     ولادت در نقاط روستايی 174026
     تعداد متولدين امروز 1697
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 192427
     فوت شدگان مرد 101986
     فوت شدگان زن 90441
     فوت در نقاط شهری 123153
     فوت در نقاط روستايی 69274
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 11353
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 15394
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 51762
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 113918
     تعداد فوت شدگان امروز 413
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 598600
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1284
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051