تعداد متولدين سال 1394 تا اين لحظه 808872
     متولدين پسر 414142
     متولدين دختر 394730
     ولادت در نقاط شهری 630920
     ولادت در نقاط روستايی 177952
     تعداد متولدين امروز 1336
تعداد فوت شدگان سال 1394 تا اين لحظه 194996
     فوت شدگان مرد 103347
     فوت شدگان زن 91649
     فوت در نقاط شهری 124797
     فوت در نقاط روستايی 70199
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 11504
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 15599
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 52453
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 115440
     تعداد فوت شدگان امروز 322
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1394 تا اين لحظه 613876
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1014
تعداد ازدواج تا پايان شهريور ماه 1394 368205
     ازدواج در نقاط شهری 303675
     ازدواج در نقاط روستايی 64530
تعداد طلاق تا پايان شهريور ماه 1394 83277
     طلاق در نقاط شهری 74942
     طلاق در نقاط روستايی 8335