تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 1303108
     متولدين پسر 667191
     متولدين دختر 635917
     ولادت در نقاط شهری 1016424
     ولادت در نقاط روستايی 286684
     تعداد متولدين امروز 3036
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 316996
     فوت شدگان مرد 168007
     فوت شدگان زن 148989
     فوت در نقاط شهری 202877
     فوت در نقاط روستايی 114119
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 18702
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 25359
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 85271
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 187664
     تعداد فوت شدگان امروز 738
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 986112
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2298
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051