تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 635776
     متولدين پسر 325517
     متولدين دختر 310259
     ولادت در نقاط شهری 495905
     ولادت در نقاط روستايی 139871
     تعداد متولدين امروز 2623
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 154660
     فوت شدگان مرد 81969
     فوت شدگان زن 72691
     فوت در نقاط شهری 98982
     فوت در نقاط روستايی 55678
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 9124
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 12372
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 41603
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 91561
     تعداد فوت شدگان امروز 638
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 481116
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1985
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051