تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 1027688
     متولدين پسر 526176
     متولدين دختر 501512
     ولادت در نقاط شهری 801596
     ولادت در نقاط روستايی 226092
     تعداد متولدين امروز 1981
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 249997
     فوت شدگان مرد 132498
     فوت شدگان زن 117499
     فوت در نقاط شهری 159998
     فوت در نقاط روستايی 89999
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 14749
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 19999
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 67249
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 148000
     تعداد فوت شدگان امروز 482
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 777691
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1499
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051