تعداد متولدين سال 1394 تا اين لحظه 529896
     متولدين پسر 271306
     متولدين دختر 258590
     ولادت در نقاط شهری 413318
     ولادت در نقاط روستايی 116578
     تعداد متولدين امروز 2359
تعداد فوت شدگان سال 1394 تا اين لحظه 127743
     فوت شدگان مرد 67703
     فوت شدگان زن 60040
     فوت در نقاط شهری 81755
     فوت در نقاط روستايی 45988
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 7536
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 10219
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 34362
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 75626
     تعداد فوت شدگان امروز 569
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1394 تا اين لحظه 402153
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1790
تعداد ازدواج تا پايان تيرماه 1394 241062
     ازدواج در نقاط شهری 199676
     ازدواج در نقاط روستايی 41386
تعداد طلاق تا پايان تير ماه 1394 54484
     طلاق در نقاط شهری 48982
     طلاق در نقاط روستايی 5502