تعداد متولدين سال 1398 تا اين لحظه 6389
     متولدين پسر 3271
     متولدين دختر 3118
     ولادت در نقاط شهری 4983
     ولادت در نقاط روستايی 1406
     تعداد متولدين امروز 2168
تعداد فوت شدگان سال 1398 تا اين لحظه 1554
     فوت شدگان مرد 823
     فوت شدگان زن 731
     فوت در نقاط شهری 994
     فوت در نقاط روستايی 560
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 91
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 124
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 418
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 921
     تعداد فوت شدگان امروز 527
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1398 تا اين لحظه 4835
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1641
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051