تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 1042208
     متولدين پسر 533610
     متولدين دختر 508598
     ولادت در نقاط شهری 812922
     ولادت در نقاط روستايی 229286
     تعداد متولدين امروز 3839
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 253529
     فوت شدگان مرد 134370
     فوت شدگان زن 119159
     فوت در نقاط شهری 162258
     فوت در نقاط روستايی 91271
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 14958
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 20282
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 68199
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 150090
     تعداد فوت شدگان امروز 933
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 788679
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2906
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051