تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 621212
     متولدين پسر 318060
     متولدين دختر 303152
     ولادت در نقاط شهری 484545
     ولادت در نقاط روستايی 136667
     تعداد متولدين امروز 723
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 151117
     فوت شدگان مرد 80092
     فوت شدگان زن 71025
     فوت در نقاط شهری 96714
     فوت در نقاط روستايی 54403
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 8915
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 12089
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 40650
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 89463
     تعداد فوت شدگان امروز 176
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 470095
افزايش طبيعی جمعيت امروز 547
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051