تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 1424117
     متولدين پسر 729147
     متولدين دختر 694970
     ولادت در نقاط شهری 1110811
     ولادت در نقاط روستايی 313306
     تعداد متولدين امروز 1635
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 346433
     فوت شدگان مرد 183609
     فوت شدگان زن 162824
     فوت در نقاط شهری 221717
     فوت در نقاط روستايی 124716
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 20439
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 27714
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 93190
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 205090
     تعداد فوت شدگان امروز 397
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 1077684
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1238
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051