تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 395304
     متولدين پسر 202395
     متولدين دختر 192909
     ولادت در نقاط شهری 308337
     ولادت در نقاط روستايی 86967
     تعداد متولدين امروز 2749
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 96162
     فوت شدگان مرد 50965
     فوت شدگان زن 45197
     فوت در نقاط شهری 61543
     فوت در نقاط روستايی 34619
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 5673
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 7692
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 25867
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 56930
     تعداد فوت شدگان امروز 668
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 299142
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2081
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051