تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 1420844
     متولدين پسر 727472
     متولدين دختر 693372
     ولادت در نقاط شهری 1108258
     ولادت در نقاط روستايی 312586
     تعداد متولدين امروز 2583
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 345637
     فوت شدگان مرد 183187
     فوت شدگان زن 162450
     فوت در نقاط شهری 221207
     فوت در نقاط روستايی 124430
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 20392
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 27650
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 92976
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 204619
     تعداد فوت شدگان امروز 628
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 1075207
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1955
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051