تعداد متولدين سال 1398 تا اين لحظه 388324
     متولدين پسر 198821
     متولدين دختر 189503
     ولادت در نقاط شهری 302892
     ولادت در نقاط روستايی 85432
     تعداد متولدين امروز 4211
تعداد فوت شدگان سال 1398 تا اين لحظه 94464
     فوت شدگان مرد 50065
     فوت شدگان زن 44399
     فوت در نقاط شهری 60456
     فوت در نقاط روستايی 34008
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 5573
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 7557
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 25410
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 55924
     تعداد فوت شدگان امروز 1024
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1398 تا اين لحظه 293860
افزايش طبيعی جمعيت امروز 3187
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051