تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 887970
     متولدين پسر 454640
     متولدين دختر 433330
     ولادت در نقاط شهری 692616
     ولادت در نقاط روستايی 195354
     تعداد متولدين امروز 1557
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 216009
     فوت شدگان مرد 114484
     فوت شدگان زن 101525
     فوت در نقاط شهری 138245
     فوت در نقاط روستايی 77764
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 12744
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 17280
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 58106
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 127879
     تعداد فوت شدگان امروز 378
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 671961
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1179
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051