تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 799306
     متولدين پسر 409244
     متولدين دختر 390062
     ولادت در نقاط شهری 623458
     ولادت در نقاط روستايی 175848
     تعداد متولدين امروز 1534
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 194441
     فوت شدگان مرد 103053
     فوت شدگان زن 91388
     فوت در نقاط شهری 124442
     فوت در نقاط روستايی 69999
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 11472
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 15555
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 52304
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 115110
     تعداد فوت شدگان امروز 373
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 604865
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1161
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051