تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 1124329
     متولدين پسر 575656
     متولدين دختر 548673
     ولادت در نقاط شهری 876976
     ولادت در نقاط روستايی 247353
     تعداد متولدين امروز 1539
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 273506
     فوت شدگان مرد 144958
     فوت شدگان زن 128548
     فوت در نقاط شهری 175043
     فوت در نقاط روستايی 98463
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 16136
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 21880
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 73573
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 161917
     تعداد فوت شدگان امروز 374
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 850823
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1165
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051