تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 148298
     متولدين پسر 75928
     متولدين دختر 72370
     ولادت در نقاط شهری 115672
     ولادت در نقاط روستايی 32626
     تعداد متولدين امروز 562
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 36075
     فوت شدگان مرد 19119
     فوت شدگان زن 16956
     فوت در نقاط شهری 23088
     فوت در نقاط روستايی 12987
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 2128
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 2886
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 9704
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 21357
     تعداد فوت شدگان امروز 137
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 112223
افزايش طبيعی جمعيت امروز 425
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051