فصلنامه جمعیت شماره 88-87 / بهار و تابستان 1393

تاثیر ارزش فرزندان بر گرایش به داشتن فرزند دیگر در شهر تهران

دکتر محمد جواد محمودی و حنانه سادات صادقی

*سيماي سالمندي در ايران:مطالعه اي اجتماعي- جمعيتي 

دکتر محمد تقی شیخی

*برآورد تعداد زنان گمشده دراستان مازندران، براساس سرشماری 1390 و نقش آن درباروری و رشد جمعیت درآینده

حسین مسعودی و دکتر علی پژهان

*سطح‌بندی و سنجش درجه توسعه‌یافتگی شهرهاي استان ايلام با استفاده از روش تحليل عاملي و تحليل خوشهاي

مريم رضائي

*بررسی سلامت خودادراک در كهنسالي و عوامل موثر بر آن در آذرشهر

دکتر رضا اسماعیلی و علي سيف زاده

ررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت­های روستایی- مطالعه دهستان باقران شهرستان بیرجند

دکتر مفید شاطری، بهناز نجاتی و سونیا احمدی قره­ناز

*اختصارات (کوته نوشت ها) در جمعيت شناسي و زمينه هاي وابسته (انگليسي فارسي)

دکتر احمد کتابي

تاریخ: 1395/04/06
بهار و تابستان 1393
عنوان: فصلنامه جمعیت شماره 88-87 / بهار و تابستان 1393
فصلنامه جمعیت شماره 88-87

فصلنامه جمعیت شماره 88-87