تاریخ 1395/02/04         ساعت     گروه خبری اطلاعیه ها

بسمه تعالی

سازمان ثبت احوال کشور درقالب یک برنامه 3 ساله کلیه کارت های شناسایی ملی را به کارت هوشمند ملی تبدیل می کند .

کلیه کارت های شناسایی ملی (نمونه قدیم ) کماکان اعتبار دارند .

صاحبان آن دسته از کارت های شناسایی ملی که اعتبار کارت آنها خاتمه یافته براساس اطلاعیه های سازمان ثبت احوال که در ابتدای هرسال اعلام خواهد شد می باید به تدریج برای تعویض کارت خود اقدام نمایند .94/11/27