تاریخ 1398/03/05         ساعت 15:33:12     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، طی حکمی از سوی رییس سازمان ثبت احوال کشور شهرام رسولی به عنوان سرپرست اداره کل ثبت احوال استان اردبیل منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده: در این راستا انتظار می رود ضمن بهره گیری از ظرفیت های موجود در استان و مشارکت بین بخشی، زمینه تحقق اهداف مندرج در برنامه راهبری سازمان را فراهم نمایید.