تاریخ 1398/03/13         ساعت 10:05:27     گروه خبری ستادی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، نخستین جلسه شورای پژوهشی سازمان در سالجاری به ریاست معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور و با حضور اعضاء این شورا در مرکز آموزش و پژوهش برگزار شد.

در این جلسه رییس مرکز آموزش و پژوهش سازمان در خصوص اولویت های پژوهشی ملی و استانی در سال 98، فرآیند لایحه ی اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال، فرآیند نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات و طرح پژوهشی دانشنامه حقوق ثبت احوال توضیحات مبسوطی ارائه کرد.

همچنین در ادامه جلسه ریاست سازمان و سایر اعضاء با ارائه راهکارهای مورد نظر به بحث و بررسی در خصوص موضوعات مطروحه پرداختند.

شایان ذکر است، در پایان جلسه از پیش نویس و مستندات مربوط به لایحه اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال و دانش نامه حقوقی و پژوهش های استانی رونمایی شد.