تاریخ 1398/06/25         ساعت 10:43:09     گروه خبری ستادی

 

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، در راستای اجرای مصوبه شماره 579095 شورای عالی اداری، کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای در سازمان ثبت احوال کشور آغاز بکار کرد.

این دستورالعمل مشتمل بر 5بند، یک تبصره و 10برگ پیوست از جمله تعاریف واژگان و اختصارات، ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای  بوده و تاسیس آن نخستین گام در جهت ساماندهی انتصابات و نیز توسعه توانمندی ها بر اساس مدل شایستگی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

شایان ذکر است، سازمان ثبت احوال کشور نخستین دستگاه اجرایی در میان سازمان های تابعه دولتی می باشد که این کانون را در جهت فرآیند ارزیابی و توسعه با توجه به ضرورت های موجود راه اندازی کرده است.