شعار سال
جستجو
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
شمار رویدادهای حیاتی
سازمان ثبت احوال کشور با توجه به نیازکاربران برای دسترسی به تعداد مردگان به تفکیک سن و نیز شمار موالید به تفکیک سن مادران از یک سو، و توصیه‌نامۀ سازمان بهداشت جهانی برای انتشار تعداد کل مرگ‌ها در بازه‌های هفتگی... و نیز با توجه به ضرورت بهره‌برداری هر چه فزونتر صاحبنظران از داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، در تلاشی چند ماهه اقدام به ایجاد ساختار جدول‌های شمارش این دو مقوله برپایۀ هفته و جایگزینی آن با ساختار قبلی (برپایۀ فصل) نموده است. برای دسترسی به این داده‌ها اینجا را ببینید. این لینک هر هفته (ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه) به روز می‌شود.
 

تاریخ: 1400/03/03
عنوان: شمار رویدادهای حیاتی