تقویم انتشار آمارهای رسمی، سال 1400

                                               بازه زمانی انتشار

عنوان محصول آماری

عنوان آمار رسمی

هفتگی

فصلی

سالانه

موردی

 شمارش ولادت و مرگ هفتگی[1]

تعداد ولادت
 ثبت شده

ساعت 12 روز یکشنبه هفته بعد

-

-

-

تعداد مرگ
 ثبت شده

-

-

-

 شمار رویدادهای حیاتی[2]

تعداد ولادت
ثبت شده

-

بعد از انتهای
 هر فصل

-

-

تعداد مرگ
 ثبت شده

-

-

-

تعداد ازدواج
 ثبت شده

-

دوماه بعد از انتهای هر فصل

-

-

تعداد طلاق
 ثبت شده

-

-

-

 جداول سالنامه

تعداد ولادت
 ثبت شده

-

-

اول تیرماه
سال بعد

-

تعداد مرگ
 ثبت شده

-

-

-

تعداد ازدواج
 ثبت شده

-

-

-

تعداد طلاق
ثبت شده

-

-

-

Selected Statistics of Vital Events in I.R. Iran

تعداد ولادت
 ثبت شده

-

-

اول اردیبهشت‌ماه سال شمسی بعد

-

تعداد مرگ
ثبت شده

-

-

-

تعداد ازدواج
 ثبت شده

-

-

-

تعداد طلاق
 ثبت شده

-

-

-

صفحه‌داده‌های آمارهای جمعیتی

شاخص‌های مرتبط با آمارهای رسمی

-

-

اول مردادماه
 سال بعد

-


 

 

عنوان محصول آماری

تقویم زمانی آمارهای رسمی منتشر شده در قالب محصولات آماری

 شمارش ولادت و مرگ هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمار رویدادهای حیاتی

ازدواج و طلاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولادت و مرگ

تعداد کل کشور

 

 

 

 

 

 

 

  به تفکیک استان

 

 

 

 

 

 جداول سالنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1338

...

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

 [1] شامل جداول شمار تولدها بر حسب سن مادر در زمان تولد و جنسیت فرزند و شمار مرگ‌ها برحسب سن متوفی به تفکیک استان است که در بازه‌های‌ زمانی هفتگی تولید و منتشر می‌شوند.

[2] شامل جداول شمار تولدها و مرگ‌ها به تفکیک استان و جنسیت و تفکیک استانی برای ازدواج‌ها و طلاق‌هاست که در بازه‌های فصلی تولید و منتشر می‌شوند.