جمعه 3 بهمن 1399   
 
لیست اسامی وشماره تلفنهای اعضای شبکه اعلام اداره ث

.
نام روستا
شورا
دهیار
خانه بهداشت
ملک آباد
شکوهی فر
09155109908
-
-
زارعی
09155224780
عبدالمجید
یداله اسدی
09155134730
-
-
-
-
جنبددراز
تقی پور
09153251352
جواد رحیمی
09153214238
امیری
09155094708
عارفی
بهمن تیموری
09153069017
سمیعی راد
09155154615
-
-
امیرآباد
غلامحسن روشندل
09155020900
-
-
-
-
نظرآباد
حسن زاده
09155200174
-
09156963342
-
-
بالندر
علی نوروزی
09158112790
علی محمداخوان
09153587959
-
-
بررود
حسن رجبی
09155189251
-
-
-
-
باغچه
براتعلی عباس پور
09155009576
فاطمه رجبی
09389077943
-
-
آقنج
خانوی
09153066024
-
-
-
-
بلندپی
حسین رحیمی
09151030829
-
-
-
-
داشخانه
بختیاری
09155105513
مهدی رمضانی
09151079531
-
-
امان آباد
چلمه سنگی
09153104713
خدادای
09375381648
-
-
حسن آباد
خاکسار
09159040701
مقیمی
09158146872
سنجری
09153042897
استاج
ابراهیمی
09362942069
-
-
-
-
رباط خاکستری
خدیجه زواری
09151068704
-
-
-
-
سرقایه
فرزانه
09155113361
باستانی
09151070621
سامعی
09159112597
ده سرخ
آصفی
09151056447
زارع
09151001843
غلامپور
09155084575
بزوشک
-
-
علی عبدی
09159084581
فدوی
09159925901
سرنیش
-
-
شریعتی
09153076428
-
-
شریف آباد
ناصری
09377809584
-
-
-
-
بازه حوض
غلامعلی محمدزاده
09151074808
-
-
-
-
قاسم آباد
خدادادی
09155228209
یعقوب زاده
09153028348
-
-
رازنک
ساعدی
09159039422
ظفری
09158007438
-
-
حسین آباد
مرادی
09151254960
ملکی
09155036037
مغنی زاده
09155579195
معصوم اباد
صالحی
09159963085
حیدری
09158268100
کرامتی
09158973848
دلبران
محمدیان
09159010106
-
-
-
-
رباط سفید
نوائی
09153137029
مهدی رحمانی
09153162638
معین
09151219874
پیوه ژن
قانعی
09153014590
علی هاشمی
09156564517
-
-
ابرش
طالبی
09151194471
محمودحیدری
09158268100
فتوتی
09158123346
درخت سفیدار
کمالی
09151068359
-
-
-
-
جمالده
اقایی
09155020192
غفوری
09151074964
-
-
صیدآباد
شجاعی
09155124874
بزمی
09151000936
-
-
امام تقی
نوروزی
09153027723
محمودی
09151014138
شهامی
ذاکر
09151040216
09155121691
تکروک
زارعی مقدم
09158202599
-
-
-
-
فخرداود
آقاجانی
09151218447
-
-
اقاجانی
09157025385
اسلام قلعه
دلاور
09151010106
دلاور
09159083699
امیری
09151248408
گونجوک علیا
خدائی
09151515322
خدائی
09158140615
-
-
بازه حور
پرورش
09153089201
حمزه ثابتی
09151126593
معتکف
09393609525
گل بقراء
سرمستی
09158024908
حمید سرمستی
09153019140
-
-
زیارت
تیموری
09154191182
حسین پور
09151232081
-
-
کج النگ
مختاری
09153590178
صاغری
09155120365
-
-
دیزباد سفلی
حشمتی
09151060986
علیرضاحشمتی
09151230512
وطن خواه
09156013380
اوارشک
اسماعیل زاده
09153190571
-
-
صمدی
رحمانی
09153099025
09159086442
سلطان آباد
پهلوان
09153109213
رضائی
09155040837
غلامی
09352170908
سیرزار
باقرزاده
09153209488
-
-
-
-
باش ساروق
محمودی
09155021757
-
-
-
-