جمعه 3 بهمن 1399   
 
درباره بخش احمدآباد
 
 
بخش احمدآباددر35کیلومتری جاده نیشابوردرغرب شهرستان مشهد بامرکزیت شهرملک آبادواقع گردیده است وشامل شهر ملک آباد ودودهستان سرجام وپیوه ژن میباشد.دهستان پیوه ژن شامل31روستاباجمعیت17960نفرودهستان سرجام شامل29روستا با جمعیت9515نفر وشهر ملک آباد باجمعیت1383نفرجمعا"بالغ بر28858نفر جمعیت دارد.

کلیه روستاها درحاشیه جاده نیشابور وتربت حیدریه قرارگرفته است وبافت جمعیتی متشکل از اهل تشیع وتسنن می باشد.ودرآمد کلیه ساکنان بخش از کشاورزی ودامداری تامین میشود