جمعه 3 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

***

اداره ثبت احوال احمدآباد درنیمه شعبان سال1371افتتاح شدوتاسال1373درشهر ملک اباد مستقربوده که بدلیل نداشتن امکانات ومسائل امنیتی درسال1373اداره به شهرستان مشهد مقدس منتقل گردیدودرساختمان اداره ثبت احوال منطقه2مشهد استقرار داده شدودرحال حاضرنیز در همین محل مستقر میباشد.

***

ازتاریخ تاسیس اداره تا مورخه1/11/1373آقای اسداله سریع السیری عهده دار ریاست اداره بوده است.

ازتاریخ1/11/1373تامورخه31/05/1374آقای محمدجمالی بعنوان سرپرست اداره فعالیت می نموده است.

ازتاریخ31/05/1374تامورخه25/04/1379آقای حسین احمدی عهده دار ریاست اداره بوده است.

ازتاریخ25/04/1379تامورخه18/04/1385آقای علی فغانی عهده دار ریاست اداره بوده است.

ازتاریخ18/04/1385تااین تاریخ 13/06/1395 آقای محمودبهمدی عهده دار ریاست اداره بوده است.

ازتاریخ 1395/06/13 تاکنون آقای محسن توانگر عهده دار این امر میباشند

*** چارت سازمانی اداره ثبت احوال احمدآباد بشرح ذیل است :

1 رئیس اداره پست ردیف شماره 373-10

2 معاون ومسئول بایگانی اسنادسجلی پست ردیف شماره 374-10

3 کارشناس امورحقوقی وسجلی پست ردیف شماره 375-10

4 مسئول امور ثبت احوال شهروروستا پست ردیف شماره 376-10

5 مسئول امورسجلی (امورعمومی) پست ردیف شماره 377-10

6 سرایداروپیشخدمت اداره پست ردیف شماره 378-10