مدیریت محتوا

 

نام ونام خانوادگی

امیرجوانشیری 

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق

سوابق شغلی

کارشناس اداره ثبت احوال خواف

معاون حقوقی وسجلی اداره ثبت احوال تایباد

رئیس اداره ثبت احوال باخرز

رئیس اداره ثبت احوال احمدآباد

 

سال شروع به کار

1387

تلفن

05133420320

فکس

05133440223

نوع استخدام

پیمانی 

محل خدمت

اداره ثبت احوال بخش احمدآباد مشهد