یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
تاریخ 1398/08/18         ساعت 00:23:12     گروه خبری روابط عمومی

درتاریخ 5/8/98 جلسه هم اندیشی بازنگری در شیوه تکمیل گواهی ولادت توسط بیمارستانها دراداره ثبت احوال احمدآباد برگزارشد.

   درتاریخ 5/8/1398 آخرین جلسه بازنگری در شیوه تکمیل گواهی ولادت دربیمارستانهای شهر مشهد باحضور روسای محترم ثبت احوال مشهد، مناطق 3 گانه مشهد و بخش احمدآباد بهمراه معاونین ایشان تشکیل و جمع بندی نهایی درخصوص چگونگی تکمیل گواهی های ولادت انجام و شیوه نامه مذکورتدوین گردید.