جمعه 9 اسفند 1398   
 
تاریخ 1389/04/02         ساعت 12:00:00     گروه خبری آموزشی

آیین نگارش مکاتبات اداری
 

در این متن آموزشی  فراگیران  با  مفاهیم نگارش ومکاتبات اداری ، ارتباط وانواع آن ، انواع نامه های اداری از لحاظ سطوح ارتباطی ، ویژگی ها و مشخصات نامه اداری وتعریف آنها ، ضوابط تنظیم عنوان های نامه ، مراحل تهیه نامه وسایر نوشته های اداری از قبیل آیین نامه ، بخش نامه ،دستورالعمل ، حکم وفرمان ، تعریف جلسه و ارکان آن وچگونگی تنظیم صورت جلسه آشنا می شوند . از مباحث مهم این متن درسی همچنین شیوه نگارش صحیح متون و نوشته های علمی و اداری است.