جمعه 9 اسفند 1398   
 
تاریخ 1389/04/02         ساعت 12:00:00     گروه خبری آموزشی

آیین گزارش نویسی
در این منبع مطالبی مفید درباره  تعریف گزارش ، اهمیت وضرورت گزارش نویسی ، مراحل تهیه گزارش و کاربردهای آن و همچنین چگونگی استناد بیان شده است