پودمان های آموزشی شغلی مشترک اداری
 

ردیف

 عنوان پودمان

1

قوانین و مقررات اموال دولتی 1"کلیات اموال منقول و غیر منقول دولتی "(کد 5/14)

2

قوانین و مقررات اموال دولتی 2"جرایم علیه اموال دولتی و نحوه رسیدگی به آنها " (کد6/14)

3

آشنایی با قانون کار (کد 9/14)

4

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(کد31/10)

5

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت(کد 29/10)

6

خبر نویسی در روابط عمومی(کد 27/12)

7

قانون کار و تأمین اجتماعی(کد8/16)

8

بهبود روش ها (کد 26/16)

9

امور مالی مسؤولان دفاتر(کد9/19)

10

وظایف اداری ، ودفتری مسؤول دفتر(کد4/19)

11

برنامه ریزی وکنترل امورخدمات(کد 13/20)

12

امور نقلیه (کد 7/20)

13

اصول نظارت و کنترل (کد6/15)

14

برنامه ریزی و کنترل پروژه(PM BOK) ( کد12/23)

15

درآمدها و انواع آن(کد 8/10)

16

قوانین ومقررات استخدامی (17/11)

17

تلفیق بودجه ریزی ، برنامه ریزی وپیش بینی (1) کد (15/23)

18

قانون کار و تأمین اجتماعی(کد25/11)

19

کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات (IT) در روابط عمومی( کد 15/12)

20

نظارت و کنترل در نظام اداری (کد9/15)

21

اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی (کد 12/16)

22

مبانی مدیریت اسناد (کد 2/19)

23

مبانی مدیریت اسناد (کد 5/20)

24

مدیریت جلسات اداری(کد 5/21)

25

قانون مالیات های مستقیم (کد10/21)

جستجو
هفته پژوهش
چاپ
دسترسی سريع

  

 
نظر سنجی
در حال حاضر هیچ نظرسنجی فعالی برای شما وجود ندارد
آمار مراجعات
مهمان :   9
عضو :  0
کل مراجعات  :  4568
امروز :  1
دیروز :  1
سایر اعلانات