سه شنبه 1 بهمن 1398   
 
پودمان های آموزشی بهبود مدیریت
 
 

ردیف

عنوان پودمان

1

راهبرد علوی در دولت اسلامی

2

کار آفرینی( با تأکید بر نام گذاری سال 89)

3

آینده پژوهی و مدیریت آینده

4

مدیریت استراتژیک

5

رویکرد دانش محور

6

بهبود بهره وری و نتایج آن

7

مدیریت سرمایه های فکری

8

ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور

9

تفکر سیستمی در مدیریت سازمان ها

10

مدیریت آموزشی

11

آشنایی با مباحث مرتبط با تحول اداری