سه شنبه 1 بهمن 1398   
 
کارگاه های آموزشی
 
 

ردیف

عنوان پودمان

1

نگاهی کلان به دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

2

نقش و اهمیت کارت ملی هوشمند در دولت الکترونیک

3

آشنایی با مبانی فنی و زیر سیستم های کارت ملی هوشمند

4

پیاده سازی، اجرا و بهره برداری از طرح کارت ملی هوشمند

5

کلیات کارت ملی هوشمند و ویژگی های امنیتی آن

6

اهمیت، کاربردها و مزایای کارت ملی هوشمند

7

آشنایی با مبانی و مفاهیم و کاربردهای کارت ملی هوشمند

8

آرشیو الکترونیک(آشنایی با مبانی، مقررات و ضوابط اجرایی مربوط)

9

آرشیو الکترونیک(مبانی ، اپراتوری و نگهداری)

10

آرشیو الکترونیک(آشنایی با مبانی، مقررات و ضوابط اجرایی فنی و سجلی)

11

آرشیو الکترونیک(آشنایی با مبانی، مفاهیم و روش های فنی)

12

آرشیو الکترونیک(مبانی، مقررات و روش های پیاده سازی)

13

آرشیو الکترونیک(مبانی و روش های پیاده سازی)