کمیته اجرایی در استان ها
 

 کمیته اجرایی آموزش در استان ها

 

       بر اساس بخش نامه شماره 6326/1803 مورخ 20/1/1385 ، دستگاه های اجرایی مکلف اند برای انجام امور مرتبط با نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی از برنامه های آموزشی، کمیته ای تحت عنوان کمیته راهبری آموزش کارکنان در ستاد دستگاه و کمیته ای به نام کمیته اجرایی در استان ها با ترکیب و وظایف زیر تشکیل دهند:

 

الف. اعضای کمیته

Ø     بالاترین مقام مسؤول آموزش یا توسعه منابع انسانی دستگاه یا عناوین مشابه آن یا نماینده ذی صلاح و تام الاختیار وی به عنوان رئیس کمیته (ملی یا استانی) .

Ø     معاون اداری و مالی یا پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه آن یا نماینده ذی صلاح و تام الاختیار وی در صورتی که وظیفه آموزش کارکنان در حوزه وظایف وی نباشد. (ملی- استانی) .

Ø     نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان ناظر (کشور- استان).

Ø     مدیر واحد آموزش دستگاه به عنوان دبیر (کشور- استان) . 

Ø     یک نفر کارشناس آموزش ترجیحاً با تحصیلات در حوزه های برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و یا مدیریت آموزشی به انتخاب بالاترین مقام مسؤول آموزش یا توسعه منابع انسانی .

Ø     یک نفر کارشناس امور اداری یا کارگزینی به انتخاب معاون اداری و مالی یا پشتیبانی دستگاه (ملی استانی).

Ø     یک نفر مجرب در زمینه هر رشته شغلی حسب موارد مطروحه در کمیته.

 

ب. وظایف کمیته اجرایی آموزش در دستگاه اجرایی استان

Ø     بررسی و تأیید یک درصد کل اعتبارات هزینه ای دستگاه موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 54 و بندهای "د" و "هـ" ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه درصورتی که اعتبارات به صورت استانی تخصیص یافته باشد.

Ø     برنامه ریزی اجرای دوره های آموزشی بر مبنای سهم تعیین شده برای استان.

Ø     بررسی و انتخاب مجری آموزش ها از میان مؤسسات آموزشی مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سطح استان .

Ø     بررسی و انتخاب مؤسسات مشاور در حوزه نیازسنجی، طراحی و ارزشیابی آموزش مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سطح استان در صورتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدامات لازم جهت تأیید اینگونه مؤسسات را انجام نداده باشد پس از استعلام دستگاه سازمان استان کمیته می تواند تا اعلام مؤسسات از سوی سازمان با رعایت کلیه مقررات و استانداردهای آموزشی اقدام نماید.

Ø     بررسی واجدین شرایط شرکت در آزمون جامع و معرفی آنان به واحد آموزش در ستاد دستگاه اجرایی جهت طرح در کمیته راهبری آموزش برای تصمیم گیری شرکت یا عدم شرکت آنان در آزمون

Ø     بررسی واجدین شرایط همترازی تألیفات، تحقیقات، ترجمه کتاب و مقالات، پیشنهادها  و ابتکارات که در حوزه وظایف شغلی فرد انجام شده باشد با ساعات آموزش و معرفی افراد به واحد آموزش در ستاد دستگاه اجرایی برای طرح در کمیته راهبری آموزش برای تصمیم گیری .

Ø     بررسی سایر موارد پیشنهادی ازسوی دستگاه استانی درحوزه آموزش کارکنان برای تصمیم گیری.

 

       بنابر مصوبه اولین جلسه کمیته راهبری آموزش سازمان (مورخ 2/3/85) ، کمیته اجرایی آموزش استان ها به ریاست مدیرکل ثبت احوال استان ( رئیس کمیته اجرایی آموزش ) و با حضور همه  معاونت ها ، کارشناس آموزش استان و نماینده استانداری در استان ها تشکیل گردیده و هر سال مصوباتی داشته است .  نسخه ای از صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش استان ها به مرکز آموزش ارسال تا مصوبات آنها بررسی و در صورت لزوم از طریق مرکز پی گیری شود .  

 

جستجو
هفته پژوهش
چاپ
دسترسی سريع

  

 
نظر سنجی
در حال حاضر هیچ نظرسنجی فعالی برای شما وجود ندارد
آمار مراجعات
مهمان :   4
عضو :  0
کل مراجعات  :  3552
امروز :  1
دیروز :  1
سایر اعلانات