سه شنبه 1 بهمن 1398   
 
آقای حسن قادری
  

نام ونام خانوادگی :

حسن قادری

 

 

سوابق تحصیلی :

لیسانس مدیریت اداری

 

 

سوابق شغلی :

معاون سجلی اداره کل امور سجلی وپژوهش ودبیر شورای عالی ثبت احوال

معاون اداره کل امور حقوقی

مدیر کل ثبت احوال امور خارجه

رئیس اداره نظارت بر هیات های حل اختلاف

کارشناس حقوقی

 

 

 زمینه های تخصصی :

 تدریس کلیه دروس دستورالعملهای سجلی

هیات های حل اختلاف

 

 

تالیفات :

بررسی تغییر نام خانوادگی در ایران

بررسی عوامل مخرب اسناد سجلی

مستند سازی