شنبه 28 دی 1398   
 
آقای اسداله پارسامهر
 

نام ونام خانوادگی :

اسداله پارسا مهر

 

سوابق تحصیلی :

کارشنا سی ارشد زبان شناسی 

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 

 

سوابق شغلی :

معاون پژوهشی اداره کل امورسجلی وپژوهش 85 تاکنون

رئیس اداره امور سجلی اداره کل امورسجلی وپژوهش 81 تا 85

معاون اداره امور سجلی اداره کل امورسجلی وپژوهش 76 تا 81

کارشناس امور حقوقی وسجلی اداره ثبت احوال تویسرکان 71 تا 76

معاون اداره ثبت احوال تویسرکان 68 تا 71

 

تالیفات :

فرهنگ نام ونام کارگزینی (ویرایش اول و دوم وسوم )

مشارکت در طرح تحقیقاتی بررسی عوامل مخرب اسناد سجلی

"      "     " "    "   ""   بررسی علل وعوامل فقدان شناسنامه وکارت شناسایی ملی

"     "       "      "     " بررسی تغییر نام خانوادگی در ایران

 

سوابق تدریس :

تغییرنام ونام گزینی ، دستورالعمل های سجلی ،

 

عناوین :

پژوهشگر برگزیده ششمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده سال 84 وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری

کارمند نمونه سازمان ثبت احوال کشور سال 83