سه شنبه 1 بهمن 1398   
 
رابط آموزشی آذربایجان شرقی
 

نام و نام خانوادگی : شیوا مرادی

شماره ملی: 2820146740

تاریخ تولد: 01/01/1350                                                 

محل خدمت: تبریز ادره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی

پست سازمانی: کارشناس اموراداری و آموزش(با ابلاغ داخلی)

مدرک تحصیلی : لیسانس زبان انگلیسی

شماره تلفن تماس: 04115261743(داخلی 247)   
 
شماره فکس :04115248808
 
پست الکترونیک : shiva.morady@yahoo.com