یکشنبه 6 بهمن 1398   
 
رابط آموزشی آذربایجان غـربی
 
نام : محرم  

نام خانوادگی : اکبرپور   
             
شماره شناسنامه :4 

محل صدور : قره ضیاء الدین

متولد:20/1/1345

محل خدمت : استان آذربایجان غربی    شهرستان ارومیه  ستاد اداره کل

پست سازمانی : کارشناس برنامه و بودجه

رشته شغلی : کارشناس برنامه و بودجه

مسئولیت : رابط آموزش و کارشناس برنامه و بودجه

شماره تلفن اداره : 4-3828101

شماره فاکس : 3821815